Oddělení pro studium moderní české filosofie

Vedoucí: Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

Zástupce vedoucího: PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Oddělení pro studium moderní české filosofie realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny české filosofie od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Zaměřuje se nejenom na oblasti, které se již staly předmětem zájmu badatelů, nýbrž také na oblasti, které jsou dnes zpravidla opomíjeny. Výzkum členů oddělení se soustřeďuje na následující tematické okruhy:

(I) Česká marxistická filosofie.

(II) Česká nemarxistická filosofie.

(III) Česká filosofie a společnost do r. 1948.

V rámci těchto oblastí se v současné době realizují dílčí projekty, z nichž každý zahrnuje jak původní badatelskou, tak kriticko-ediční práci:

1) Marxistický humanismus v Československu (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart, Tomek).

Hlavním cílem projektu je zkoumat charakter marxistického humanismu v Československu stejně tak jako jeho intelektuální podhoubí a působení. Zvláštní pozornost je věnována dílu Karla Kosíka, Roberta Kalivody, Vítězslava Gardavského, Ivana Svitáka nebo Lubomíra Sochora.

2) Filosofie disidentského hnutí (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart).

Hlavním cílem projektu je zmapování myšlenkového světa účastníků disidentského hnutí. Zvláštní pozornost se zaměřuje na myšlenky a koncepce hlavních představitelů českého disentu (V. Benda, V. Havel, L. Hejdánek, J. Němec aj.).

3) Filosofické a společenskovědního myšlení v českých zemích v letech 1800-1948 (Svoboda, Ševeček, Tomek).

Hlavním cílem tohoto projektu je příprava bibliografie pramenné literatury k dějinám českého myšlení (z pozůstalosti K. Urianka), jež bude kromě jiného zahrnovat také bibliografie děl židovských a německých autorů působících na našem území stejně jako i děl účastníků ruské emigrace žijících v ČSR v letech 1918-1949. Dílčím cílem je historické a systematické zpracování tematiky českého hegelianismu, anarchismu, herbartismu a strukturalismu v souvislostech středoevropských dějin idejí.

Výstupy zahrnují kritické edice pramenných děl formou antologií a vybraných či sebraných spisů (K. Kosíka, V. Gardavského, I. Svitáka aj.), původní odborné studie, články a recenze v domácích a zahraničních odborných periodicích, autorské a kolektivní monografie, překlady a bibliografie, organizování domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.

Oddělení pro studium moderní české filosofie spolupracuje s domácími i zahraničními badateli, vědeckými institucemi, univerzitami a archivy.

14-12-2012 13:40:34

Nadcházející akce

 • 12.06.
  2018

  Oligarchy and the Politics of Wealth Power and Wealth Defense

  Od 17.30 v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, sál 205.

  Plakát

  How can we theorize the politics of wealth across different societies and different eras of human history? Oligarchic theory allows us to view wealth as a power resource in a context of tremendous material inequality. The key questions to answer concern the changing nature of threats that oligarchs face (from whom and from where), and the changing political responses to those threats (who or what provides a reliable defense of great fortunes throughout history). This framework is important for understanding the changing role and locus of violence in maintaining unequal societies, as well as how democracy and oligarchy coexist in the modern era.

  Přednáška se koná s podporou Strategie AV21

 • 13.06.
  2018

  Marxist Humanism and the Rise of Ethnonationalism in Post-Stalinist Bulgaria

  Od 16.00 v zasedací místnosti FLÚ, Jilská 1, 110 00 Praha 1

  Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR zve srdečně na přednášku

  Marxist Humanism

  and the Rise of Ethnonationalism in Post-Stalinist Bulgaria

  Zhivka Valiavicharska, Pratt Institute

  Marxist humanism had a profound influence on the political, social, and cultural life of the socialist countries and on left movements throughout the globe during the 1960s and 1970s. This paper seeks to contribute to a critical and comparative reassessment of the Marxist-humanist turn in the socialist countries and their impact on intellectual and social life during the post-Stalinist period in Eastern Europe and beyond. While mapping the theoretical contributions of the humanist turn and its leading concepts—alienation, praxis, and the "holistically developed person," among others—the paper also examines the disturbing political directions that it took. It traces the peculiar convergence between Marxist humanism and ethnonationalism during the post-Stalinist period in socialist Bulgaria. Studying the formation of the ethnonationalist doctrine from the post-Stalinist period, the paper shows how the ethnic assimilation projects launched by the socialist government during the last three decades of socialism unfolded within a Marxist-humanist framework.

 • 19.06.
  2018

  Zrození státu z války a česká státní idea

  Od 9.00 v Akademickém konferenčním centru
  Husova 4a, Praha 1.