Oddělení pro studium moderní české filosofie

Vedoucí: Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

Zástupce vedoucího: PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Oddělení pro studium moderní české filosofie realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny české filosofie od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Zaměřuje se nejenom na oblasti, které se již staly předmětem zájmu badatelů, nýbrž také na oblasti, které jsou dnes zpravidla opomíjeny. Výzkum členů oddělení se soustřeďuje na následující tematické okruhy:

(I) Česká marxistická filosofie.

(II) Česká nemarxistická filosofie.

(III) Česká filosofie a společnost do r. 1948.

V rámci těchto oblastí se v současné době realizují dílčí projekty, z nichž každý zahrnuje jak původní badatelskou, tak kriticko-ediční práci:

1) Marxistický humanismus v Československu (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart, Tomek).

Hlavním cílem projektu je zkoumat charakter marxistického humanismu v Československu stejně tak jako jeho intelektuální podhoubí a působení. Zvláštní pozornost je věnována dílu Karla Kosíka, Roberta Kalivody, Vítězslava Gardavského, Ivana Svitáka nebo Lubomíra Sochora.

2) Filosofie disidentského hnutí (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart).

Hlavním cílem projektu je zmapování myšlenkového světa účastníků disidentského hnutí. Zvláštní pozornost se zaměřuje na myšlenky a koncepce hlavních představitelů českého disentu (V. Benda, V. Havel, L. Hejdánek, J. Němec aj.).

3) Filosofické a společenskovědního myšlení v českých zemích v letech 1800-1948 (Svoboda, Ševeček, Tomek).

Hlavním cílem tohoto projektu je příprava bibliografie pramenné literatury k dějinám českého myšlení (z pozůstalosti K. Urianka), jež bude kromě jiného zahrnovat také bibliografie děl židovských a německých autorů působících na našem území stejně jako i děl účastníků ruské emigrace žijících v ČSR v letech 1918-1949. Dílčím cílem je historické a systematické zpracování tematiky českého hegelianismu, anarchismu, herbartismu a strukturalismu v souvislostech středoevropských dějin idejí.

Výstupy zahrnují kritické edice pramenných děl formou antologií a vybraných či sebraných spisů (K. Kosíka, V. Gardavského, I. Svitáka aj.), původní odborné studie, články a recenze v domácích a zahraničních odborných periodicích, autorské a kolektivní monografie, překlady a bibliografie, organizování domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.

Oddělení pro studium moderní české filosofie spolupracuje s domácími i zahraničními badateli, vědeckými institucemi, univerzitami a archivy.

14-12-2012 13:40:34

Nadcházející akce

 • 19.06.
  2019

  ‘A Composite of King Kong and the Suburban Barber’ (Revisiting Adorno’s “Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda” in an Era of Resurgent Populism)

  17h, v zasedací místnosti FLÚ AV ČR (Jilská 1, Praha 1)

   

  Přednáška

   

  Oddělení pro studium moderní české filosofie

  vás zve na přednášku s názvem

  'A Composite of King Kong and the Suburban Barber' (Revisiting Adorno's "Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda" in an Era of Resurgent Populism)

  kterou přednese

  Samir Gandesha

  (Simon Fraser University)

  In this paper, I revisit Adorno's account of Freud's social psychology as way of understanding the mechanisms of idealization of, and identification with, "great little men," by which "people become a mass." I conclude with some thoughts about how Adorno helps us to understand the appeal of authoritarian populists in our own age.

 • 20.06.
  2019

  The 1954 Ilyenkov-Korovikov Theses: Philosophy as a Materialist Dialectical Science of Theoretical Thinking

  Od 16.00 do 18.00 v Akademickém konferenčním centru (Jilská 1, 110 00 Praha 1)

   

  Přednáška

   

  Oddělení pro studium moderní české filosofie

  vás zve na přednášku s názvem

  The 1954 Ilyenkov-Korovikov Theses: Philosophy as a Materialist Dialectical Science of Theoretical Thinking

  kterou přednese

  Siyaves Azeri

  (University of Lorraine)

  In this presentation, it will be argued that the Ilyenkov-Korovikov "Theses on Philosophy" that have been formulated in 1954 include the kernel of the main concepts and themes that Ilyenkov would develop in the next 25 years of his philosophical carrier and his conceptualization of philosophy as an independent, genuine science of theoretical thought and a materialist dialectical critique of epistemology. To this end, the theses will be contextualized within the framework of Ilyenkov's major writings.