Jan Svoboda

Jan Svoboda, M.S.E., M.A., Ph.D.

Adress: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: +420 221 183 243

1. Current position

Researcher fellow, Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic

2. Area of specialization

Czech philosophy (T. G. Masaryk), positivism, "Czech structuralism" (J. L. Fischer), the philosophical application of modern scientific theories; social, cultural and political issues in global context

3. Area of competence

Husserl's phenomenology, theory of science

4. Previous and other employment

2013 Department for the Study of Modern Czech Philosophy

2009 – 2013 Individual Scientific Projects

2004 – 2009 Department of 20th- and 21th-Century Philosophy (currently: Department of Contemporary Continental Philosophy)

2002 – 2004 Library of the Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic

1989 – 1991 Research Institute for the Mechanization of the Building Industry

5. Education

2014 Philosophical Faculty, Palacký University Olomouc (Ph.D.)

2002 Philosophy and German Studies, Humboldt-Universität zu Berlin (M.A.)

1989 Metallurgy, Technical University Liberec (Ing./M.S.E.)

6. Stays abroad

1993 Englisch Language Institute Columbia Missoury (USA)

1992 Goethe Institute Berlin (BRD)

1991 Volkshochschule Berlin-Mitte (BRD)

7. Publications

7.1. Monographs

Masarykův realismus a filosofie pozitivismu [Masaryk's Realism and Philosophy of Positivism]. Praha : Filosofia, 2017. 319 p.

Česká otázka a dnešní doba  [The Czech Question and Present Time]. Praha: Filosofia, 2017, 629 p. (Co-ditor with A. Prázný).

Interkulturní vojna a mír [Intercultural War and Peace]. Praha : Filosofia, 2012. 220 p. (Co-editor with O. Štěch).

7.2. Articles (selected)

"Platónské východisko Palackého pojmu 'božnost' [The Platonic Basis of Palacký's Concept of 'Divine Element' ('božnost')]". In: Miloslav Bednář (ed.), Idea dějin a Palacký jako myslitel. Soubor textů. Praha, Filosofia 2019, pp. 97-104.

"Moderna a transcendence ve světle Masarykova realismu [Modernity and Transcendence in the Light of Masaryk's Realism]." In: Filosofický časopis. 2018, vol. 66, iss. 5, pp. 679-697.

"The Platonic Receptacle (Hypodoché), Whitehead's Philosophy, and Genome Evolution" (with Jan Svoboda, Sr.). In: Viruses. 2017, 9(12), 381; doi:10.3390/v9120381.

"Whiteheadova interpretace Platónovy 'schránky' a paralely s pojmem 'nadčasové skutečnosti' [Whitehead's interpretation of Plato's 'receptacle' and the parallels with the concept of 'eternal objects']." In: Studia philosophica. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 21-42.

"Ideová východiska Masarykovy České otázky a jejich aktualizace [The Idea Origins of Masaryk's Czech Questions and their Actualization]." In: J. Svoboda, A. Prázný (eds.), Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017, pp. 289-313.

"Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe jako předobraz nové společnosti (s poukazem na recepci v českém myšlení – T. G. Masaryk, Lev Thun) [Alexis de Tocqueville: Democracy in America as Model of New Society (and Its Influence on Some Aspects of Czech Philosophy – T. G. Masaryk, Lev Thun)]." In: Auspicia. 2015, vol. XII, iss. 3-4, pp. 171-185.

"Das Problem der Nachhaltigkeit der Demokratie im Kontext plötzlicher zivilisatorischer Veränderungen [The Problem of Sustainability of Democracy in the Context of the Abrupt Civilisational Change]." In: Auspicia. 2015, vol. XII, iss. 1, pp. 11-16. Published again in: "Ideas." Philosophical Journal. Special Scientific Issues. No. 1 (2017), pp. 56-60. Online: http://ideas.academyjournals.com.ua/index.php/IDEAS/article/view/118

"'Konkrétná logika' - ideové vlivy a proměny v souvislosti s vývojem Masarykovy filosofie ['Concrete logic' - the influences of ideas and transformations in connection with the development of Masaryk's philosophy]." In: Filosofický časopis. 2015,  vol. 63, iss. 1, pp. 17-29.

"Crisis of Modern Man and Perspective of Eternity in Light of T. G. Masaryk's Thinking." In: Auspicia. 2014, vol. XI, 2014/2, pp. 130-135. Published again in: Auspicia: International Czech-Ukrainian issue, roč. XIII, 5/2016, s. 65-68.

"Hodnota demokracie a její místo v interkulturním dialogu o lidských právech [The Value of Democracy and Its Significance in Intercultural Dialogue]." In: J. Svoboda, O. Štěch (eds.), Interkulturní vojna a mír [Intercultural War and Peace]. Praha : Filosofia, 2012, pp. 123-135.

"Osm let spolupráce VŠERS a FLÚ AV ČR [Eight Years of Cooperation Between the College of European and Regional Studies and Institute of Philosophy of the Academy of Science of the Czech Republic]." In: Auspicia. Roč. VIII, č. 2012/1, pp. 190-192.

"Problém udržitelnosti demokracie v kontextu náhlých civilizačních změn [The Problem of Sustainability of Democracy in the Context of the Abrupt Civilisational Change]." In: Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, 2012, pp. 301-303.

"Idea 'Akadémie' jako kulturologický aspekt udržitelného vývoje [The Idea of the 'Académia' as a Cultural Aspect of Sustainable Development]." In: Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s,, 2011, pp. 408-412.

"Možnosti a východiska dialogu mezi islámem a Západem [Potentialities and Points of Departure for a Dialogue between Islam and the West]." In: Filosofický časopis. Roč. 58, 2010/1, pp. 87-91.

"Islám versus západ: Možnosti transformace civilizačního konfliku v interkulturní dialog [Islam Versus the West: Possibilities for Transforming Civilization Conflict into Intercultural Dialogue]." In: Auspicia. Roč. VII, 2010/1, pp. 129-132.

"K chápaní interkulturního dialogu [On the Concept of Intercultural Dialogue]." In: Filosofický časopis. Roč. 57, 2009/5, pp. 761-766. Published again in: J. Svoboda, O. Štěch (eds.), Interkulturní vojna a mír [Intercultural War and Peace]. Praha : Filosofia, 2012, pp. 51-56.

"Masaryk a Kant: vliv Brentanovy kritiky, souvislost s Masarykovou reakcí na mysticismus v ruském myšlení [Masaryk and Kant: The Influence of Brentano's Critique and Its Connection with Masaryk's Reaction to Mysticism in Russian Thought]." In: Filosofický časopis. Roč. 57, 2009/4, pp. 523-554.

"Masarykův 'ideál humanitní' jako evropské dědictví [Masaryk's idea of Humanity as a European Legacy]." In: Pět let členství ČR v EU (Bilance a perspektivy, trendy a vize). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, 2009 - (Skořepa, L.; Pána, L.; Dušek, J.), pp. 338-343.

"Marek Hrubec: Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy - Má smysl vést interkulturní dialog o lidských právech a proč? - Recenze a studie [Marek Hrubec: An Intercultural Dialogue on Human Rights. The Western, Islamic, and Confucian Perspectives. Is there any sense in Intercultural Dialogue on Human Rights? - Review and Essay]." In: Auspicia. Roč. VI, 2009/2, pp. 164-166.

"Racionalita v osvícenství a její evropský kontext: Dobrovský, Palacký, Masaryk [Racionality in Enlightenment and Its European Context: Dobrovský, Palacký, Masaryk]." In: Auspicia. Roč. VI, 2009/1, pp. 82-89.

7.3. Reviews (selected)

Růžena Ferebauerová (ed.): Demokracie versus totalita peněz v 21. století [Democracy vs. Money Totality in 21st Century]. České Budějovice: VŠERS, 2016, 119 p. In: Auspicia. Ro. XIII, 2016/1, pp. 220-227.

Jan Zouhar - Helena Pavlincová - Jiří Gabriel: Česká filosofie v letech 1945-1948 [Czech Philosophy in the years 1945-1948]. Brno, Academicus 2013, 298 p. In: Filosofický časopis, ročník 63, 2015/3, pp. 463-468.

Dana Procházková: Principy udržitelnosti vývoje [Principles of Sustainable Development]. České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií 2012, 141 p. In: Auspicia. Roč. X, 2013/2, pp. 176.

Tomáš Pružinec: Filozofický rozmer "ľudstva" v myslení Augusta Comta [The Philosophical Dimension of "Humanity" in the Thought of Auguste Comte]. In: Filosofický časopis. Roč. 57, 2009/6, pp. 950-960.

Marek Hrubec: Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy [An Intercultural Dialogue on Human Rights. The Western, Islamic, and Confucian Perspectives]. In: Politologická revue, 2009/1, pp. 133-137.

Philippe Van Paris, Marek Hrubec, Martin Brabec a kol.: Všeobecný základní příjem. Právo na lenost nebo na přežití? [Universal Basic Income. The Right of indolence or surfoval?]. In: Politologická revue, 2008/1, pp. 118-123.

7.4. Edition-aktivities

Sebrané spisy Jana Patočky Svazek 4. Umění a čas. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. První díl. Publikované studie. [The Collected Works of Jan Patočka. Volume 4: Art and Time. Papers, Lectures and Notes on Question of Art. Part I: Published Studies.] General editors of Patočka's collected works: Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Archiv Jana Patočky. Praha, Oikoymenh 2004.

Sebrané spisy Jana Patočky Svazek 4. Umění a čas. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. První díl. Nepublikované studie. [The Collected Works of Jan Patočka. Volume 4: Art and Time. Papers, Lectures and Notes on Question of Art. Part II: Unpublished studies.] General editors of Patočka's collected works: Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Archiv Jana Patočky. Praha, Oikoymenh 2004.

8. Translations

Georg Henrik von Wright, Explanation and understanding. (Transl. Petr Urban a kol., Praha, Filosofia 2013).

Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement (Transl. Jiří Pechar a kol., Praha, Filosofia 2008).

Edmund Husserl, Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft (Transl. Jiří Pechar a kol., Praha, Filosofia 2007).

9. Lectures on Conferences and Workshops (selected)

"Masaryk's Conception of Democracy in 1989 and Today".Mezinárodní konference Philosophy and Social Science. Praha (Vila Lanna), May 29-June 2, 2019.

"Masaryk a emancipace: mezi vědou a vírou [Masaryk and Emancipation: Between Science and Faith]". Večer slovenskej filozofie UNESCO. Prešov, 23. duben 2019.

"The Foundation of Czechoslovakia in 1918: Masaryk's Realism and Modern Czech Statehood After 100 Years". Mezinárodní konference Philosophy and Social Science. Praha (Vila Lanna), May 16-20, 2018.

"Masarykův realismus jako reformní 'směr' a pozitivní 'metoda' [Masaryk's Realism as Reform 'Direction' and Positive 'Method']". Zrození státu z války a česká státní idea. Praha (AKC, Husova 4a, Praha 1 ) 19. 06. 2018.

"Filosoficko-sociologické kontexty Masarykova pojetí smyslu českých dějin [Philosophical-sociological Contexts Masaryk's Conception of the Meaning of Czech History]". Na prahu nové doby. Praha (Akademie věd ČR, Národní 3, Praha1), 26.-29.10. 2018.

„Svobodova filosofická reflexe – třídění věd". Vzpomínka na prof. Jan Svobodu (1934-2017) ["Svoboda's Philosophical Reflection - Classification of Sciences". Remembering Professor Jan Svoboda]. Akademie věd ČR, Národní 3, Praha1, přednáškové sály 205 a 206, II. patro, 19. 4. 2017.

„Platónské východisko Palackého pojmu ‚božnost' [The Platonic Basis of Palacký's Concept of "Divine Element"]". Idea dějin a Palacký jako myslitel". V rámci strategie AV 21 pořádaly FLÚ a HÚ AV ČR. Praha (AKC, Husova 4a, Praha 1 ) 23. 6. 2016.

"The Crisis of Modern Man and The Perspective of Eternity in The Light of T. G. Masaryk's Thinking". Interdisciplinární konference „Philosophy and Social Science". Praha (Vila Lanna), May 23-26, 2013

"Problém udržitelnosti demokracie v kontextu náhlých civilizačních změn [The Problem of Sustainability of Democracy in the Context of the Abrupt Civilisational Change]". Mezinárodní vědecká konference Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. Pořádá Vysoká školy evropských a regionálních studií a Konrad Adenauer Stiftung Praha v Českých Budějovicích, 12.-13. 4. 2012.

"Idea Akadémie jako kulturologický aspekt udržitelného vývoje [The Idea of the 'Académia' as a Cultural Aspect of Sustainable Development]". Mezinárodní vědecká konference Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. Pořádá VŠERS a Konrád Adenauer Stiftung Praha v Českých Budějovicích, 29.-30. 3. 2011.

"Masarykův „ideál humanitní" jako evropské dědictví [Masaryk's idea of Humanity as a European Legacy]". Mezinárodní vědecká konference Pět let členství ČR v EU: bilance a perspektivy, trendy a vize. Pořádá VŠERS a Konrád Adenauer Stiftung Praha v Českých Budějovicích, 2.- 3. 4. 2009.

10. Popularization (selected)

13. 12. 2018: Přednáška pro Masarykovu společnost v Praze; contribution - "T. G. Masaryk - mezi vědou a vírou [T. G. Masaryk: Between Faith and Science]".

13. 3. 2018: Rozhovory o Masarykovi a jednom evropském intelektuálním dědictví: I-IV. Rozhovor s Martinem Soldátem pro Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví z.s. Uveřejňěno http://www.ippkid.cz/(13.3., 20.3., 27.3., 2.4. 2018):

I. část http://ippkid.cz/2018/03/13/rozhovory-o-masarykovi-a-jednom-evropskem-intelektualnim-dedictvi-i-cast/

II. část http://ippkid.cz/2018/03/20/rozhovory-o-masarykovi-a-jednom-evropskem-intelektualnim-dedictvi-ii-cast/

III. část http://ippkid.cz/2018/03/27/rozhovory-o-masarykovi-a-jednom-evropskem-intelektualnim-dedictvi-iii-cast/

IV. část http://ippkid.cz/2018/04/02/rozhovory-o-masarykovi-a-jednom-evropskem-intelektualnim-dedictvi-iv-cast/

30. 8. 2017: "Vlastní Masarykovo pojetí pozitivismu [Own Masaryk's concept of positivism]", in: portal voegelin-principles.eu, view online: http://www.voegelin-principles.eu/vlastni-masarykovo-pojeti-pozitivismu

19. 4. 2017: Commemoration of prof. Jana Svoboda (1934-2017); contribution: "Svobodova filosofická reflexe - třídění věd [Svoboda's philosophical reflection - classification of sciences]".

"O civilizaci globálně humánní [On the Global Human Civilization]." In: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Roč. 43, 2013/3, pp. 94-95.

"Osm let spolupráce VŠERS a FLÚ AV ČR [Eight Years of Cooperation Between the College of European and Regional Studies and Institute of Philosophy of the Academy of Science of the Czech Republic]." In: Auspicia. Roč. VIII, č. 2012/1, pp. 190-192.

"Martin Luther King známý a neznámý [The Known and Unknown Martin Luther King]." In: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Roč. 40, 2010/6, pp. 55-57.

"Ke kořenům Akademie: Oudeis ageometretos eisito - nikdo nepovolaný nevstupuj [To the Roots of Academy: Oudeis ageometretos eisito]." In: Akademický bulletin AV ČR, 2011/2, pp. 22-24.

"Ideál humanitní a dnešní doba [The Humanist Ideal and the Contemporary Age]." In: Trend,  časopis politiky, vědy, kultury, společnosti. Roč. 15, 2008/7, pp.13.

"Příspěvek k anketě: Co považujete dnes za živý odkaz břevnoského sjezdu? [Contribution to the questionaire: What do You Consider to be the Living Message of the Břevnov Meeting?]. In: Trend, časopis politiky, vědy, kultury, společnosti. Roč. 15,  2008/5, pp. 12-13.

11. Organizational Activity

2015 - The Czech Question and Present Time. An interdisciplinary conference on the occasion of 120 th anniversary publication of Masaryk´s The Czech Question. 3 rd– 4 th November 2015, Pardubice (with dr. Aleš Prázný - Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice).

2014 - Member of the review team Auspicia 2014/4: "Periods of Velvet Revolution in Chosen Towns of Region of South Bohemia in Comparative Perspective" - supported by Czech Science Fundation (GACR), reg. n.  13-15049S.

2013  - "Intercultural War and Peace - difficulties of civilizational dialogue". Presentation of the book Intercultural War and Peace in Academic conference centre, Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic Prague (with doc. dr. Marek Hrubec, dr. Ondřej Štěch, dr. Zuzana Uhde, and dr. et dr. Milan Kreuzzieger).

Member of the international editorial board of the journal Auspicia. Reviewed Journal Dealing with Social Sciences. Publisher by College of European and Regional Studies, České Budějovice, Czech Republic.

24-11-2013 18:25:31