Jiří Růžička

Jiří Růžička, Ph.D.

Adress: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: +420 221 183 259

1. Current position

2018 – research assistant, Department for the Study of Czech Modern Philosophy, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Area of specialization

Czech and Slovak Marxism, philosophy of Michel Foucault

3. Area of competence

Marxism, philosophy of history, history of ideas

4. Previous and other employment

2015 – 2017 lecturer, Metropolitan University Prague

2008 – 2018 librarian (library of Faculty of Arts, Charles University)

5. Education

2002-2010 program: Anthropology, Faculty of humanities, Charles University (Ph.D.)

1997-2002 History, Faculty of Arts, Charles University(Mgr.)

6. Stipends, grants, stays abroad

external collaborator onCzech Science Foundation project 2019-2021 „Individualismus v česko-slovenské filosofii 1918-1948 [Individualism in Czechoslovak philosophy 1918-1948]", GA ČR č. 19-14180S (project leader: Mgr. Jakub Chavalka Ph.D.)

collaborator onCzech Science Foundation project 2016-2018 „Vize poststalinského Československa: Varianty státně-socialistické modernity [Envisioning post-Stalinist Czechoslovakia: Varieties of State Socialist Modernity]", GA ČR č. 16-23584S

7. Publications

7.1. Monografie

7.2. Articles

Neoliberální biopolitika. Od rasy a národa k individuu ... a zase zpět? [Neoliberal biopolitics. From Race to Individual...and Back Again]. In: Daniel Šitera, Martin Škabraha (eds.), Za hranice kapitalismu [Beyond Capitalism][coming out in 2019], cca 25 pages.

Karl Korsch. Marxista mimo hlavní proudy [Karl Korsch.A Marxist Outside of Main Currents]. In: Karl Korsch, Marxismus a filosofie [Marxism and Philosophy] [coming out in Filosofia, Praha 2019], cca. 80 pages.

Michel Foucault: od diskursivní pragmatiky k politickým „technologiím [Michel Foucault: from Discursive Pragmatics to Political Technologies]. In: Tomáš Halamka, Andrej Virdzek (eds.), Jak číst politické myslitele [How to Read Political Thinkers], [coming out in 2019], cca 43 pages.

Poststalinismus jako (ne)stalinský projekt modernity? Možnosti konceptuálního uchopení intelektuálních „reformních" diskursů v období 1956-1968 [Post-stalinism as (non)Stalinist Project of Modernity? Possibilities of a Conceptual Capture of an Intellectual "Reform" Discourses between 1956 and 1968.]; In: Soudobé dějiny 1-2/2018, s. 208-228.

Modifikace, změna, událost. Badiou a ontologie historického [Modification, Change, Event. Badiou and the Ontology of History]; In: Dějiny, teorie, kritika 2016/1, s. 121-153.

Marxův pojem dějin [Marx's Concept of History], in: Filosofický časopis, březen-duben 2015/3, s. 397-411.

Krize, historie a vzpomínka. Lukács, Benjamin o esenci historického materialismu [Crisis, History and Reminiscence. Lukács, Benjamin on the Essence of Historical Materialism], in: Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin [Knot on Handkerchief. Reminiscence and Narrative Construction of History], POLIAKOVÁ Martina – Jakub RAŠKA – Václav SMYČKA (eds.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 59-83.

Diskurs [Discourse], in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě [Concepts and History. Metamorphosis of Concepts in Contemporary Historiography].Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 75-86.

Historie [History], in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě [Concepts and History. Metamorphosis of Concepts in Contemporary Historiography]. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 102-117.

Hospodářství [Economy], in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě [Concepts and History. Metamorphosis of Concepts in Contemporary Historiography]. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 155-181.

(co-authored with Lucie Storchova) Věda/vědění [Science/Knowledge], in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě [Concepts and History. Metamorphosis of Concepts in Contemporary Historiography]. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 269-280.

co-authored with Radek Buben, Michal Pullmann, Matěj Spurný Diktatura a autoritářské režimy (spolu s Radkem Bubnem, Michalem Pullmannem a Matějem Spurným) [Dictatorship and authoritarian regimes], in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě [Concepts and History. Metamorphosis of Concepts in Contemporary Historiography]. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 281-307.

Člověk a (jeho) práce. Althusser a Foucault o postavení Marxe v dějinách myšlení [The Man and (his) Work. Althusser and Foucault on the Place of Marx in the History of Thought], in: Filosofický časopis 2011/2, s. 207-232.

Formování historického materialismu. Několik poznámek k debatě o historickém materialismu ve Filosofickém časopise v druhé polovině 50. a začátkem 60. let [Formation of Historical Materialism. Some Remarks on the Debate on Historical Materialism in Filosofický časopis in the Second Half of the 50-ties and early 60-ties of the 20th Century], in: STORCHOVÁ, Lucie a Jan HORSKÝ. Paralely, průsečíky, mimoběžky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století [Parallels, Intersections, Skew Lines: Theories, Concepts and Notions in Czech and World Historiography in 20th Century]. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, 2009, s. 95-122.

Subjektivace a techniky sebe samého. Foucaultova cesta ke třetí ose [Subjectivation and Techniques of the Self. Foucault's Road to the Third Axis.], in: STORCHOVÁ, Lucie. Conditio humana - konstanta (č)i historická proměnná?: koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii [Conditio humana – Constant or/and Historical Variable?: Concepts of Historical Anthropology and Theoretical Reflection in Contemporary Historiography]. Praha: Fakulta humanitních věd Univerzity Karlovy, 2007, s. 139-156.

7.3. Reviews (selected)

KOLÁŘ, Pavel. Der Poststalinismus: Ideologie und Utopie einer Epoche [Poststalinism: Ideology and Utopia of one Epoch]. Köln: Böhlau, 2016, 370 s. In: Střed/Centre, 2/2017, s. 95-99.

VEYNE, Paul. Jak se píšou dějiny [Writing History: Essay on Epistemology]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, in: Teorie vědy 2010/4, s. 562-573.

FOUCAULT, Michel. Zrození biopolitiky: kurz na Collège de France (1978-1979) [The Birth of the Biopolitics: Lectures at Collège de France (1978-1979)]. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009, in: Reflexe 2009/37, s. 132-142.

7.4. Translations

Meillassoux, Q., „Potencialita a virtualita [Potentiality and Virtuality]", In: Janoščík, Václav, Likavčan, Lukáš, Růžička, Jiří (eds.), Mysl v terénu. Filosofický realismus v 21. století [Mind in the Field: Philosophical Realism in the 21th Century], Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2017, s. 27-42.

co-translated with Daniela Tinková, Klára Jirsová, Eva Tinková) Zrození občana: antologie dokumentů z Francouzské revoluce [The Birth of a Citizen: Anthology of texts from The French revolution]. Vydání první. Praha: Academia, 2015. (spolu s Danielou Tinkovou, Klárou Jirsovou a Evou Tinkovou)

8. Popularization

přednáška: Růžička, Jiří. „Svoboda a vlastnictví. Tři historické zdroje (neo)liberalismu." Autonomní sociální centrum Klinika [open lecture: "Freedom and Property. Three Historical Sources of (Neo)Liberalism"], Praha, 2.11.2017.

přednáška: „Od biopolitiky populace k biopolitice individua". Obraz versus BIO. Fresh Eye (platforma pro rozvoj a propagaci studia vizuální kultury) [open lecture: "From the Biopolitics of race to the Biopolitics of the Individual." The Image versus BIO. Fresh Eye. Platform for the Development and Promotion of Visual Culture Studies], Praha, 12.12.2017.

Diskuze A2 na téma „Pravda", spolu s Annou Pospěch Durnovou (moderovala Gaby Khazalová) [Discussion A2 on the subject: Truth], místo konání [Venue]: HaDivadlo, Brno 12.2.2016.

Demokracie a veřejné mínění, recenze na LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění [review on LIPPMANN, Walter, Public Opinion]. Vydání první. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0939-3. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 1/2016.

Politická teologie, recenze na KANTOROWICZ, Ernst H., Dvě těla krále: studie z dějin středověké politické teologie [review on KANTOROWICZ, Ernst H., The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology]. Vydání první. Praha: Argo, 2014. ISBN 978-80-257-1240-5. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 20/2015.

Hlavně rychle, recenze na MYANT, M., Jan DRAHOKOUPIL, Tranzitivní ekonomiky:politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie [review on MYANT, M., Jan DRAHOKOUPIL, Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia]. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 13-14/2014.

Homo sacer, recenze na AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: suverénní moc a pouhý život [review on AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life]. Praha: OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-189-2, in: A2 Kulturní čtrnáctideník, 8/2013.

O umweltech a mouchovitosti pavouka, recenze na Umwelt: koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla [review on Umwelt: The Conception of the Lifeworld of Jakob von Uexkülla]. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. ISBN 80-86818-24-1, in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 9/2007.

Adornova sebereflexe Rozumu, recenze na HAUSER, Michael. Adorno: moderna a negativita. [Adorno's Selfreflexivity of Reason, review on HAUSER, Michael. Adorno: modernity and negativity] Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-223-7, in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 29/2006.

9. Organizational Activity

Workshop „Michel Foucault: Archeologie vedení (k 50. výročí vydání knihy)" [workshop on: Michel Foucault's Archeology of Knowledge (50th Anniversary of Publishing)], 24.5.2019, Filozofická fakulta UK Praha [Faculty of Arts, Charles University].

Otevřený seminář na téma „Postnarrativism and historical knowledge" (O nové knize Jouni-Matti Kuukkanena „Postnarrativist Philosophy of Historiography" s účastí autora) [colloquium, „On the New Book from Jouni-Matti Kuukkanen Postnarrativist Philosophy of Historiography with the participation of the author"]. Fakulta humanitních studií UK, Praha, Česká republika, listopad 21. 2017.

Konference „Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce 100 let od události" [Conference: „Beyond the Revolution in Russia.Narratives - Spaces – Concepts. A 100 Years since the Event.] . 7.11. - 10.11.2017. Filozofická fakulta UK Praha.

 

29-02-2016 15:14:12