Jan Mervart

Jan Mervart, Ph.D.

Address: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: +420 221 183 260

1. Current position

Researcher, Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic

2. Area of specialization

Czech Marxist humanism (Robert Kalivoda, Karel Kosík, Ivan Sviták)

3. Area of competence

Czechoslovak history of the second half of the 20th century; history of ideas

4. Previous and other employment

Assistant professor, University of Hradec Králové, Faculty of Arts, Department of History (since 2008)

Lecturer, University of Pardubice, Faculty of Arts, Department of History, 2008–2011

5. Education

2009, History, University of Hradec Králové (PhD.)

2004, Education, University of Hradec Králové (Mgr/MA)

6. Stipends, grants, stays abroad

Research stay in Brussels, September 2013

Research stay in New York City, Summer 2010, Summer 2012

National Scholarship Programme of the Slovak Republic, Institute of History, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Spring 2007, Fall 2009

Scholarship of the Ministry for Higher Education, Science and Technology of the Republic of Slovenia, Institute of Contemporary History, Ljubljana, Spring 2008

Democracy & Diversity Summer Institute (the New School for Social Research), Krakow, July 2007

Czech Science Foundation project "Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity [Envisioning post-Stalinist Czechoslovakia:Varieties of State Socialist Modernity]", 2016-2018.

Postdoctoral Czech Science Foundation project "Normalizace české kulturní obce. Umělecké svazy a Koordinační výbor tvůrčích svazů vs. komunistická moc [The Normalization of Czech Cultural Sphere: Artist Unions and the Artist Unions' Coordinating Committee vs. Communist Power]," 2011-2013.

External collaborator on the Czech Science Foundation project "The Communist Party of Czechoslovakia and Bolshevism"; project leaders Jiří Kocian – Jakub Rákosník – Jaroslav Pažout, 2009-2012.

External collaborator on the Czech Science Foundation project "Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 [Guidebook to Cultural Development and Lifestyle in the Czech Lands in 1948–1967]"; project leaders Jiří Knapík and Martin Franc, 2007-2009.

External collaborator on the Czech Science Foundation project "Češtívědci v exilu1945–1989 [Czech Scientists in Exile 1945–1989]"; project leader OldřichTůma, 2008-2009.

7. Publications

7.1. Monographs

Kultura v karanténě. Umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace [Culture in Isolation. Consolidation of Artists' Unions in the Early "Normalisation" Era]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, 176 p.

Naděje a iluze: čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let [Hopes and Illusions: Czech and Slovak Writers in the Reform Movement of the 1960s]. Brno: Host, 2010, 376 p.

7.2. Articles (selected)

"Czechoslovak Marxist humanism and the revolution," in: Studies in East European Thought, Volume 69, Issue 1, March 2017, pp. 111-126

"Druhé 'vyhnání' Ivana Svitáka z Československé akademie věd [Ivan Sviták's „Second Expulsion" from the Czechoslovak Academy of Sciences]," in: Práce z dějin Akademie věd. Roč. 6, č. 2 (2014), pp. 253-300.

"Fenomén Literárních novin [Literary News as a Phenomenon]," in: Inspirace Pražské jaro 1968 [Prague Spring as the Inspiration]. Hradec Králové: Sumbalon 2014, pp. 163-190.

"Scientific Revolutions and Political Attitudes," in: Czech Journal of Contemporary History. Vol.. 2, Suppl. 2 (2014), pp. 185-190.

"From Communist Reformism to the Socialist International. The Memoirs of Miloš Hájek and Michal Reiman," in: Socialist History. Vol. 23, Issue 46 (2014), pp. 85-92.

"Filosofický časopis mezi stalinismem a normalizací [Filosofický časopis Between Stalinism and Normalization]," in: Filosofický časopis. Vol. 61, Suppl. 1 (2013), pp. 9-32.

"Kosík, Kalivoda, Sviták a Pražské jaro 1968 [Kosík, Kalivoda, Sviták, and the Prague Spring of 1968]," in: Erazim Kohák and JakubTrnka (eds.), Hledání české filosofie [In Search of Czech Philosophy]." Filosofický časopis. Vol. 60, Suppl. 2 (2012), pp. 195-209.

"Ivan Sviták," in: Soňa Štrbáňová and Antonín Kostlán (eds.), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci [One Hundred Czech Scholars in Exile: An Encyklopedia of Prominent Emigrant Scholars from the Ranks of the Czechoslovak Academy of Sciences]. Prague: Academia, 2011, pp. 501-504.

"Dialektika konkrétního v zrcadle sporů mezi aparátem ÚV KSČ a kulturní obcí [Dialectics of the Concrete in Light of the Conflict Between the Ideological Communist Apparatus and the Cultural Sphere]," in: Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef Zumr et al., Myslitel Karel Kosík [Karel Kosík, Thinker], Prague: Filosofia, 2011, pp. 55-77.

(Co-authored with Jan LOMÍČEK) "'Evenings in Interhelpo' – two Views of Czechoslovak Writers on the Soviet Union", in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 13/2011, pp. 11-29.

První sjezd Svazu slovenských novinářů v květnu 1963. Reakce stranických špiček a širší dozvuky mezi slovenskými a českými komunistickými intelektuály [The First Congress of the Union of Slovak Journalists in May 1963: The Reaction of Party Elites and Its Broader Impact on Slovak and Czech Communist Intellectuals], in: Historický časopis 1/2011, Bratislava. pp. 81-99.

"Post-War History of Visegrad Four Countries through Cinema. Methodological Commentary," in: Dvacáté století 2/2010, pp. 125-130.

"Kulturní politika KSČ mezi jejím XII. a XIII. sjezdem (1962–1966) [Cultural Policy of the Czechoslovak Communist Party Between its 12th and 13th Congresses]," in: Zdeněk Kárník, Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník et al., Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu [Bolshevism, Communism, and Radical Socialism in Czechoslovakia]. Prague: Dokořán, 2009, pp. 190-204, 245-249.

"Koncepce dějin Roberta Kalivody a přijetí jeho Husitské ideologie [Robert Kalivoda's Conception of History and the Reception of his Husite Ideology]," in: Bohumil Jiroušek et al. Proměny diskursu české marxistické historiografie [Transformations in the Discourse of Czech Marxist Historiography], České Budějovice, 2008, pp. 337-354.

"Český a slovenský revizionizmus. Rozdíly ve smýšlení české a slovenské intelligence [Czech and Slovak Revisionism: Differences between the Attitudes of Czech and Slovak Intelectuals]," in: Československá ročenka historická, Brno, 2007, pp. 202-210.

"Věčný rebel Ivan Sviták – středoevropský intelektuál mezi východem a západem [The Eternal Revolutionary Ivan Sviták – A Central European Intellectual Between the East and the West]," in: České, slovenské a československé dějiny 20. století II [Czech, Slovak, and Czechoslovak History in the 20th Century II], Hradec Králové, 2007, pp. 125-133.

"Český úděl z pohledu konce šedesátých let: několik poznámek k polemice Kundera vs. Havel [The Fate of the Czechs as Seen from the End of the 1960's: Reflections on the Debate Between Kundera and Havel]," in: Dějiny-teorie-kritika 2/2005, pp. 255-266.

"Počátky reformního procesu v československé kulturní sféře. Rok 1963 [Beginnings of the Reform Process in the Czechoslovak Cultural Sphere: The Year 1963]," in: Východočeské listy historické 21-22/2004, pp. 211-230.

"Okolnosti a průběh křesťansko-marxistického dialogu v Mariánských Lázních [Circumstances and Unfolding of the Christian-Marxist Dialog in Mariánské Lázně]," in: Revue pro evropskoukulturu a náboženství 1-2/2003, pp. 33-38.

7.3. Reviews (selected)

Review of K. Mc Dermott and J. Agnew, Kominterna. Dějiny mezinárodního komunismu za Leninovy a Stalinovy éry, in: Dějiny a současnost, 5/2013, p. 48.

K. Feigelson and P. Kopal, Film a dějiny 3. Politická kamera - film a stalinismus, in: Dějiny a současnost, 10/2012, pp. 46-47.

Review of Benjamin Frommer, Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, in: Dějiny a současnost, 4/2011.

"Nové aspekty 'pražského jara' ve staronovém pojetí českých soudobých dějin [New Aspects of the 'Prague Spring' in the New-Old View of Contemporary Czech History]," in: Soudobé dějiny 3/2010, pp. 453-460.

Review of Katka Volná, Jakub Jareš, Matěj Spurný, and Klára Pinerová, Prověřená fakulta. KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989 (Die überprüfte Fakultät. Die KSČ an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität 1969-1989), in: Bohemia, Band 50/2010, pp. 246-24.

Review of Jaroslav Pažout, Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století, in: Dějiny – teorie – kritika, 1/2009, pp. 179-183.

Review of Rastislav Kožiak, Juraj Šuch, and Eugen Zeleňák, Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín, in: Forum Historiae, 2/2009.

Review of Zdeněk Doskočil, Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu, in: Dějiny, teorie, kritika 1/2007, pp. 231-237.

7.4. Translations

(Co-translated with Jakub Rákosník), M. Geyer and Sh. Fitzpatrick, Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared (translated as Zaobzortotalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu). Praha: Academia, 2012, 688 p.

8. Popularization

Collaboration on a broadcast of Czech Radio, "Život a dílo I. Svitáka [Life and Work of Ivan Sviták]" (Programme Portréty, ČRO6 3. 5. 2009)

Collaboration on a broadcast of Czech Radio, "Lidé roku 1968 – Karel Kosík [Personalities of 1968 – Karel Kosík]" (Programme Portréty, ČRO6 31. 5. 2009)

Collaboration with Czech TV (Historie.cs, "Czecho-Slovak Relationships in the Era of Normalization," June 2008; "The Prague Spring of 1968," April 2013)

Preparation of more than 30 broadcasts of Historie věčně živá [History, Attractive Forever] on various topics of contemporary historiography.

"Jak se Václav Havel, 'chráněné zvíře' režimu, stal politicky angažovaným intelektuálem [How Václav Havel, 'Protected Animal' of the Regime, Became of Politically Engaged Intellectual]," Reflex 23/2013, pp. 66.

"Sklerotický stařec opět sexy – recen zeknihy J. Křesťana Zdeněk Nejedlý [A Senile Old Man Made Sexy Again – A Review of J. Křesťan's Book ZdeněkNejedlý]," Reflex 13/2013, s. 60-61.

"Nepohodlný bojovník proti kultu osobnosti – týdeník Kultúrny život [An Uncomfortable Fighter against the Personality Cult – Kultúrny život Magazine]," Tvorba 1/2010, pp. 23-28.

"Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let [Czech and Slovak Writers in the Reform Movement of the 1960s]," Tvorba 3-4/2009, pp. 30-34.

Participation in a panel discussion "Eduard Goldstücker: Obnovený rozhovor [Eduard Goldstücker: Renewed Dialog]" (Austrian Institute 29. 5. 2013)

Participation in a panel discussion on anticommunism (Faculty of Arts, Prague, 22. 11. 2012)

Participation in the panel discussion "Jak se točí dějiny? [How to Shoot History]" (ÚSTR, 20. 9. 2012)

Participation in a panel discussion on political trials and the cinema (French Institute, 19. 5. 2012)

9. Organizational Activity

Member of the organizing committee for the conference "Karel Kosík and Dialectics of the Concrete," Prague, 4–6 June 2014

Member of the organizing committee for the conference "Marxisticko-křesťanský dialog v Československu [Marxist-Christian Dialog in Czechoslovakia]," Prague, 23 October 2013

Member of the organizing committee for the annual conference "České, slovenské a československé dějiny 20. století [Czech, Slovak and Czechoslovak History of the 20th Century]," Hradec Králové, since 2008

Member of the Editorial board of the journal Dějiny-teorie-kritika [History-Theory-Critique]

Member of the Czecho-Slovak Committee of Historians

24-11-2013 14:35:49