Miloslav Bednář

prof. Miloslav Bednář, Ph.D.

Adress: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: 723 893 432

1. Current position

Researcher of the Department for the Study of Modern Czech Philosophy.

2. Area of specialization

T. G. Masaryk, František Palacký, Jan Patočka, Idea of the Czech State.

3. Area of competence

Scientist, member of the Scientific Council of Philosophy at Ostrava University, member of the Scientific Council of Bioethics at Charles University.

4. Previous and other employment

Research Affiliaton with Council for Research in Values and Philosophy in Washington D.C. Teaching at three faculties of Charles University, UJEP University in Ústí nad Labem and Academia rerum civilium in Kolín and The Center for International Educational Exchange (Portland –Ct . –U.S.) in its Prague Study Center, Academy of Management and Communication, Institute of Law and Science of Law. 

5. Education

Philosophy and sociology at Charles University, PhDr. in Philosophy, Ph.D. (CSc.) in General Linguistics, Doc. and Professor in Philosophy.

6. Stipends, grants, stays abroad

1992 - IX.1993 Praha, Czech Republic Research Specialization, Research Support Scheme, Central European University. Theme: "Masaryk's, Palacký's, and Havlíček's Conceptions of Central Europe and Their Topical Importance." Elaborated in English.

1994 - III.1996 Praha, Czech Republic Research Specialization, Research Support Scheme, Central European University. Theme: "The Political Philosophy of Democracy and Human Rights in the Light of Changing Values after the Revolution in 1989."

1999 - Participation in the grant of High Education Support Program.

Central European University EUROPA-ED.

7. Publications

7.1. Monographs

Smysl české existence: česká státní idea a Masarykova česká otázka [The Meaning of the Czech Existence]. Praha, Academia 2018, 176 p.

Pohyb a řád: Pokus o fenomenologickou ontologii [Movement and Order]. Praha, Togga 2018, 336 p.

České myšlení [Czech Thinking]. Filosofia, Praha 1996, 390 p.

Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky - Úvahy nad proměnou hodnot po roce 1989 [Justice, Democracy and the Czech Political Philosophy – Reflections on the Change of Values after 1989]. Votobia, Olomouc 1998, 169 p.

Editor: Idea dějin a Palacký jako myslitel. Soubor textů [The Idea of History and Palacký as a Thinker]. Praha, Filosofia 2019, 191 s.

Editor: Human Dignity: Values and Justice, Czech Philosophical studies, III, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1999, 250 p.

Editor: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1994, 198 p. 

7.2. Articles (selected)

Palackého idea dějin jako stálá provokace [Palacký's idea of history as a constant provocation]. In: Idea dějin a Palacký jako myslitel. Soubor textů [The Idea of History and Palacký as a Thinker]. Praha, Filosofia 2019, pp. 37-46.

Heidegger a Hegel [Heidegger and Hegel], Filosofický časopis 2015/1, vol. 63, pp. 47-56.

"Sociální kritika jako problém neomarxismu [Social criticism as a Problem of neo-Marxism]." In: Contradictions and Alternatives of Global Capitalism – Polemics, ed. Martin Solík, Filosofia Praha 2015, Veda, Bratislava 2015. pp. 83 – 93.

„Demokratická podstata a politicko-filosofické základy Evropské unie jako problém [The Democratic Substance and Politically Philosophical Foundation of the European Union as an Issue]." In: Ten Years in the European Union: Condition, Experiences, Perspectives, Eds.: László Olloss, David Hampl et al.., Nezávislé centrum pro studium politiky ARC-VŠPSV, Kolín 2014.

"Mediokracie a demokracie [Mediacracy and Democracy]." In: Mediokracie. Praha 2014, pp. 7-13.

"Jsou apologie marxismu udržitelné? [Are Apologies of Marxism Sustainable?]." In:
Filosofický časopis. Roč. 62, 2014/3, pp. 417-429. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955.

"Vztah účelu a prostředku ve filosofii a politice [The Realationship between Purpose and Means in Philosophy and Politics]." In: Morálka, etika a politika. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2013 - (Sapík, M.; Novák, M.; Bednář, M.), pp. 435-440 ISBN 978-80-86879-41-3. [Morálka, etika a politika. Kolín (CZ), 09.05.2013-10.05.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985955.

"Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy [The Transfer of Czechoslovak Germans as an Essential Precondition of Democratic and Peaceful Europe]." In: Václav Houžvička (ed.), Odsun Němců z Československa 65 let poté. Centrum pro studium demokratické kultury, Brno 2012.

"The legitimacy of supranational institutions in the European Union: the failure of mainstream normative theory." In: Merle, J.CH. (ed.). Die Legitimität von supranationalen Institutionen der EU: Die Debatte in den neuen und alten Mitgliedstaaten. Berlin : LIT Verlag, 2012, pp. 236-250. ISBN 978-3-643-11207-1.

"Dějinný význam arabských revolucí naší doby [Historical Significance of Arab Revolutions of Our Time]." In Loužek, M. (ed.). Arabské jaro rok poté: Naděje, nebo zklamání. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012, pp. 51-56. ISBN 978-80-87460-11-5.

"Centrálně řízená harmonie je utopická představa [Centrally Directed Harmony is an Utopian Idea]." In: Krize a politické křižovatky. Praha : Filosofia, 2012, pp. 95-114. ISBN 978-80-7007-370-4.

"Evropská unie a demokracie [The European Union and Democracy]." In: Loužek, M. (ed.). Evropská unie v pasti centralizace. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, pp. 53-59. ISBN 978-80-87460-03-0.

"Menšiny jako problém podstaty občanských (lidských) práv a Evropská unie [Minorities as an Issue of Essence of Civic (Human) Rights and the European Union]." In: Menšiny a integrující se Evropa. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, o.s, 2009 - (Hirtlová, P.; Srb, V.), pp. 28-33. ISBN 978-80-86879-23-9. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

"Masarykova idea československého státu [Masaryk's Idea of the Czechoslovak State]." In: T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Hodonín : Masarykovo mueum v Hodoníně, 2009, pp. 4-7. ISBN 978-80-87375-00-6. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Open Society and the European Union. Rethinking Popper. Doetinchem : Springer, 2009 - (Parusnikova, Z.; Cohen, R.), pp. 237-244. ISBN 978-1-4020-9337-1. - (Boston Studies in the Philosophy of Science. 272) Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

"Sebezapomnění Evropy v demagogickém obrazu války a míru [Self-forgetting of Europe in Demagogical Outline of War and Peace]." In: Válka, mír a politická moc. Praha : Svoboda Servis, 2009 - (Holubec, S.), pp. 83-91. ISBN 978-80-86320-59-5Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

"Masarykovo pojetí ČSR a evropské jednoty [Masaryk's Concept of the Czechoslovak Republic and European Unity]." In: Živé hodnoty Masarykova Československa. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, 2009 - (Blížkovský, B.), pp. 76-81. ISBN 978-80-254-4000-1Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

"Kalvín, svoboda a moderní demokracie [Calvin, Freedom and Modern Democracy]." In: Jan Kalvín: Pět set let od narození. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009 - (Loužek, M.), pp. 17-22. ISBN 978-80-86547-82-4. - (79) Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Problém rozmanitosti a soudržnosti Evropy jako světová otázka 20. a 21. století [Diversity and Cohesion of Europe as Global Question in the 20th and 21st Centuries]." In: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost?. Brno : Masarykova universita, 2008, pp. 10-23. ISBN 978-80-210-4766-2Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

"Popper's Open Society and the Phenomenon of European Union." In: Otevřená společnost a Evropská unie ( K. R. Popper a Frankfurtská škola). Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - VŠPS, 2008.

"Současný význam myšlení a jednání T. G. Masaryka [The Contemporary Siognificance of Thinking and Action of T. G. Masaryk]." In: Tomáš Garrique Masaryk, dílo a odkaz pro naši dobu/. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006 - (Dolista, J.; Pána, L.; Skořepa, L.) pp. 18-22. ISBN 80-86708-22-5. - (Studia. X). [Odkaz a dílo T. G. Masaryka pro současnost. České Budějovice (CZ), 08.03.2006] Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

"Patočkova filosofie politiky a dějin jako přirozeného světa [Patočka's philosophy of the political and historical as of the life's world]." In: Filosofický časopis. Roč. 55, 2007/4, pp. 497-509. ISSN 0015-1831.

"Svoboda a libovůle [Freedom and Arbitrariness]." In: Filosofický časopis 2006/5, s. 749-760.

"Evropa po zamítnutí evropské ústavy: kořeny a důsledky [Europe after Rejection of the European Constitution]." In: Revue politika 4/2006, s. 28-31.

"Svoboda, stát a eliminace svobody nepodmíněnou státní rentou [Freedom, State and Elimination of Freedom by Unconditional State Rent]". In: Filosofický časopis 2006/1, s. 61-69.

"Neudržitelnost koncepce univerzálního základního příjmu [Untenability of the Concept of Universal Basic Income]." In: Filosofický časopis 2005/5, pp. 767-769.

"Paideia jako cesta k eudaimonia [Paideia as a Way to Eudaimonia]." In: Jan Payne a kolektiv, Kvalita života a zdraví, Triton, Praha 2005, pp. 149-161, Výzkumný záměr MŠMT „Cíle medicíny, kvalita života" č. CEZ. J13/98: 111100007.

"Význam fenomenologického porozumění úzkosti [The Significance of Philosophical Concept of Anxiety]." In: Jan Payne a kolektiv, Kvalita života a zdraví, Triton, Praha 2005, pp.92-103, Výzkumný záměr MŠMT „Cíle medicíny, kvalita života" č. CEZ. J13/98: 111100007.

"Počátky řecké medicíny ve vztahu k filosofii [Origins of the Greek Medicine in Its Relation to Philosophy]." In: Jan Payne a kolektiv, Kvalita života a zdraví, Triton, Praha 2005, pp. 23-31, Výzkumný záměr MŠMT „Cíle medicíny, kvalita života" č. CEZ. J13/98: 111100007.

"Návrh evropské ústavy zřizuje evropanský kvazisuperstát. [The Proposal of the European Constitution Establishes an Europeanist Quasi-Superstate]." In: Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. Praha : Filosofia, 2005, pp. 203-216. ISBN 80-7007-215-6.

"Kant a ideologie hlavního proudu evropské integrace [Kant and the Ideology of the Mainsteam of European Integration]." In: Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Soubor textů. - (Ed. Loužek, M.). - Praha, CEP 2004. - 9 pp. 21-29. [Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Praha (CZ), 04.02.11].

"The International Criminal Court as a Topical Human Rights Isuue from a Kantian Critical Perspective" In: Diversity and Dialogue – Culture and Values in the Age of Globalization, Essays in Honour of Prof. George F. McLean, ed. By Andrew Blasko and Plamen Makariev, Minerva, Sofia 2004, pp. 192-210.

"Svár českého a německého ducha – Masaryk a Nietzsche [The Struggle of thGerman and Czech Spirit – Masaryk and Nietzsche]." In: Masarykův sborník XI-XII. 1999-2003, Masarykův ústav AV ČR, s. 89-99, Praha 2004.

"Filosofický problém východní otázky v případě Ruska a Evropy u T.G. Masaryka a soudobý stav filosofie [Philosophical Problem of the Eastern Question in T. G. Masaryk and the present State of Philosophy]." In: TGM, Rusko a Evropa, dílo - vize - přítomnost. - (Ed. Krátký, K.). - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2002. – 5, pp.. 48-52.

"Masarykova kritika marxismu jako ideologie a její dnešní význam [Masaryk´s Critique of Marxism as Ideology and its Present Significance]." In: T.G. Masaryk a sociální otázka, Hodonín, Masarykovo muzeum 2002, 7, pp. 23-29.

"Kant a ideologie hlavního proudu evropské integrace [Kant and the Mainstream Ideology of European Integration]." In: Dvěstě let od smrti Immanuela Kanta. Soubor textů. - (Ed. Loužek, M.). - Praha, CEP 2004. - pp. 21-29.

"Česká a americká státní idea, souznění a přerušování tradic, dějiny a současnost [The Czech and the American Idea of Statehood, Consonance and Interruption of Traditions]." In: Spory o dějiny IV. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2003. - 8 pp.

Masarykův sborník X 1996-1998, 1 contribution "Vorovkovo pojetí Masarykovy filosofie [Vorovka´s Concept of Masaryk´s Philosophy]." Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000, (pp. 141-153) (ISBN 80-902659-8 -7)

Člověk a česká společnost na prahu 21. století. K 10. výročí demokratické revoluce v Československu, 1 chap. "Česká filosofie politiky a demokracie na konci 20. století [The Czech Philosophy of Politics and Democracy in the End of the 20th Century]". Krnov, Open Education & Sciences Opava 2000, (s. 69-73), editor Jeník, Zdeněk, (ISBN 80-901974-7-7).

Masarykovo pojetí evropanství a dnešní svět, 1 chap. "Evropanství a Tomáš Garrigue Masaryk [Europeanism and Thomas Garrigue Masaryk]." Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně 1999. (pp.3-7).

"Starost o duši a ctnosti v Platónově Ústavě a Zákonech u C. F. Goodeyho a Ch. Boboniche v kontextu současné filosoficko-politické diskuse o spravedlnosti a demokracii [The Care of Soul and Virtues in Plato´s Republic and Laws in C. F. Goodey and Ch. Bobonich]." Praha, Oikumené 1999. (pp. 130-139), editor Havlíček, Aleš, (ISBN 80-86005-88-7).

"Masarykova filozofická a politická výzva přítomnosti a budoucnosti [Masaryk´s Philosophical and Political Challenge to Present and Future]." In: T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí, pp. 11-17 Hodonín 2001 Masarykovo muzeum.

"Filosofická východiska Masarykova pojetí demokracie, politického jednání a československé státní ideje [Philosophical Foundation of Masaryk´s Concept of Democracy, Political Action and Czechoslovak Idea of Statehood]." In: T.G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, Filosofia, Praha 2001, pp. 187-198.

Volume František Palacký 1798/1998. Dějiny a dnešek. Chapter: "Význam Palackého filosofické obnovy české státní ideje [The Significance of Palacký´s renewal of the Czech idea of Statehood]." Praha, Historický ústav AV ČR 1999, (pp.. 63-70), editor Šmahel, František, (ISBN 80-7286-003-8).

"Pohyb, svár a zdroj – pokus o fenomenologickou ontologii [Movement, Conflict and Source – an Attempt toward Phenomenological Ontology]." In: Filosofický časopis- Philosophical Journal, 48 [6] 2000, pp. 893-914 (ISSN 0015-1831).

"Základní souvislosti řecké filosofie a medicíny [Basic Context of greek Philosophy and Medicine]." In: Filosofický časopis, 48 [5] 2000, pp. 817-828 (ISSN 0015-1831)

The Phenomenon of Human Dignity after Totalitarianism. In: Human Dignity: Values and Justice, Czech Philosophical studies, III, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1999, pp. 13-22.

European Integration As a Way to Security and Prosperity, Chapter: "The Issue of the Western European Union in the Context of the European Union and NATO", Praha, The Jan Masaryk Center of International Studies 1999, (pp. 73-81), editor Kašička, Petr, (ISBN 80-902168-4-6).

"Co je noc jako polemos [What is Night as POLEMOS]." In: Filosofický časopis - Philosophical Journal, 46 [2] (1998, pp. 304-314 (ISSN 0015-1831).

Comenius' Heritage and Education of Men for the 21st Century, Comenius's General Consultation as Instauratio magna rerum humanarum, Chapter : "Komenský's Approach to the Philosophical Presuppositions of Modern Science in the Light of the Present", Praha, Karolinum 1998, (pp. 69-73), editor Steiner, Martin, (ISBN 807184-602-3).

"The Contemporary Crisis of the European Union as an Expression of the Crisis of Europeanism!, Praha, The Jan Masaryk Center of International Studies at the University of Economics in Prague 1998, (pp. 3-10), editor Dvořák, Viktor, (ISBN 80-902168-3-8).Verdrängter Humanismus - Verzögerte Aufklärung, 1 chap. "Masaryks Auffassung der Humanität und Demokratie als Grundlage seiner Konzeption von Zentral-Europa [Masaryk´s Account of Humanity and Democracy as Foundation of His Concept of Central Europe]." Europa und der Ostfrage, Vídeň, Klausen - Triade 1998, (s. 561-578), editor Benedikt, Michael, (ISBN 3-9500439-5-0).

Hé Heleniké Filosofiké Paradosé kai hé Tsechiké Ekepsé - Greek Philosophical Tradition and Czech Thought, one chapter in Greek and English: "Ho Platonismos kai hé Tsechiké Politiké Filosofia, Platonism in the Czech Philosophy of Politics", Athény, Municipality of Athens - Cultural Organization 1997, (s. 53-65, 141-151).

"Heidegger´s Understanding of the Present, the Phenomenon of Totalitarianism, and Our Revolution." In: Martin Heidegger and the Problems of Thinking. Praha, 1996.

"Ethical Aspects of Nuclear Weapons." In: Bulletin OI, No. 54, Praha, 1996.

"Spravedlnost, svoboda a krize Evropy u Johna Stuarta Milla [Justice, Liberty and the Crisis of Europe in John Stuart Mill]." In: John Stuart Mill - Dvě stě let od narození. Praha : Cep, č. 53/2006 - (Loužek, M.) s. 11-20. ISBN 80-86547-57-4. ISSN 1213-3299.

"Hannah Arendt and the Contemporary Significance of Her Thought." In: Great Figures of Political Philosophy. Praha, 1996.

"Jan Patočka and Martin Heidegger." In: Reflexe (Reflection) 14, 1995.

"The Contemporary Significance of Masaryk's Philosophy of Religion." The Religious Dimension of Masaryk´s Thinking. Hodonín, 1995.

"Evaluation in Patočka's Conception of the Three Basic Movements in Human Life." In: Intentionality-Values-Art (in German). Praha, 1995.

Tolleranza e Diritti Dell'uomo L'illuminismo e le sue Consequenze nella Mitteleuropa (1781 - 1948), 1 chap. "The Czech Synthesis of Civic and National Principles as an Alternative of Central Europe", Gorizia, Istituto per gliIncontri Culturali Mitteleuropei 1995, (s. 63-70).

Introduction. In: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1994, pp.1-7.

The Character of the 1989 Revolutions in East-Central Europe and Czech Political Traditions. In: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1994, pp. 129-142.

Ehics and Politics in Plato, Tomáš Garrigue Masaryk, and Jan Patočka.In: Traditions and Present Problems of Czech Political Culture, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 1994, pp. 143-157.

"World War I as an Expression of the Spiritual and Moral Crisis of Modern Humanity." In: World War I, Modern Democracy, and T.G. Masaryk. Praha, 1994.

"Contemporary Problems of Democracy" (in French). In: Revue de l'enseignement de la philosophie au Qučbec (1994), 15.

"Jan Patočka and Martin Heidegger" (in German). In: Daseinanalyse (1993), 206.

"Problemes contemporains de la démocratie régénérée dans la République Tcheque, a la lumiere de la tradition de la philosophie politique tcheque et tchécoslovaque. Philosopher", - [15] (1994), s. 87-94. Contemporary Problems of Democracy" (in French). Revue de l'enseignement de la philosophie au Qučbec (1994), 15. Contemporary Problems of Democracy" (in French). In: Revue de l'enseignement de la philosophie au Quebec (1994), 15.

"The Rebirth of Democracy in Czechoslovakia." In: Kapu (in Hungarian), 1992.

"On the Margins of the Publication of Patocka's Three Studies of Masaryk." In: The Masaryk Collection, VIII. Praha, 1993.

"The Attitude of the Czech Tradition of Political Philosophy to Liberalism from the Point of View of the New Europe." In: Liberalism and the New Europe (in English). Ústí nad Labem, Czech Republic, 1992.

"Masaryk's Concept of Religion and Franz Brentano's Aristotelianism." In: Masaryk and the Brentano School (in German). Graz, 1992.

"The Origins of Czechoslovak Political Philosophy and the Modern Renewal of Her Interrupted Tradition." In: Filosofický časopis (Philosophical Journal) 2, 1992.

"T. G. Masaryk and the Pan-European Movement." In: The Pan-Europe of Bohemia and Moravia, II. Praha, 1991.

"Problems with the Central European Propositions of Rudolf Kučera." In: Critical Collection, II. Praha, 1991.

"Masaryk's Idea of European Unity: Genesis and Significance" (in English). In: Central and East European Journal (1991), 10.

"Hegel's Mature Conception of Language and Society." In: AUC Studia philosophica (1991), 12.

"The Connections between Ethics and Politics in Plato, Tomáš Garrigue Masaryk, and Jan Patočka" (in German). In: Mesotes (1991), 2.

"Komenský's Idea of Pampaedia and Plato's Paideia." In: Homage to J. A. Comenius. Praha, 1990 (English edition, 1991).

"The Philosophical Significance of Masaryk's Conception of the United Czech and Slovak Nations." In: Nations, Nationalities, and Ethnic Groups in Democratic Society. Bratislava, 1991.

"The Philosophical Significance of Masaryk's Conceptions of Religion and His Interpretation of the Meaning of Czechoslovak History." In: Masarykův sborník VII, Academia, Praha, 1990.

"In Search of Central Europe, Tortalitarianism in 1982." In: Salisbury Review (1983), 3. Masaryk's Conception of Central Europe. Praha, 1983 (samizdat).

7.3. Reviews (selected)

Pozoruhodný český sborník k výročí Ortegy y Gasseta [A significant Czech collection on the occasion of the anniversary of Ortega y Gasset]. Forbelský, J. ; Housková, A. ; Loužek, M. ; Pechar, J. ; Statham, R. ; Štěpánek, P. ; Vaněk, J. ; Kloubová, H. ; Čapek, K. ; Ortega y Gasset, J.: Padesát let od smrti José Ortegy y Gasseta. Sborník textů. Centrum pro ekonomiku a politiku, č. 46/2006. Praha 2006. 122 s]. /Filosofický časopis/. Roč. 55, č. 1 (2007), s. 141-143. ISSN 0015-1831 Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514.

Sociální kritika jako problém neomarxismu [Social Critique as the Problem of Neo-Marxism]. Filosofický časopis. Roč. 61, 2013/2, s. 293-299. ISSN 0015-1831.

Je marxismus a neomarxismus věda? [Hrubec, M. (ed.).: Sociální kritika v éře globalizace]. Distance: Revue pro kritické myšlení. Roč. 16, č. 2 (2013), s. 81-93. ISSN 1212-7833. Institucionální podpora: RVO:67985955.

Je marxismus a neomarxismus věda? - Závěr [Recenze].
[Hrubec, M. (ed.).: Sociální kritika v éře globalizace. Praha: Filosofia, 2008. 479 s]. Distance: Revue pro kritické myšlení. Roč. 16, č. 3 (2013), s. 79-91. ISSN 1212-7833
Institucionální podpora: RVO:67985955.

8. Popularization

"At the Beginning Was a Written Law." In: Mosty (Bridges) (1992), 21.

"Demagogy: A Trap for the Free Space of Politics." In: Mosty (1992), 22.

"Politics and Eternity." In: Mosty (1992), 23.

"Free Life, Morality, and History." In: Mosty (1992), 24.

"Morality as the Foundation of Political Order." In: Mosty (1992), 25.

"Christianity in European Civilization." In: Mosty (1992), 26.

"The Modern Supremacy of Science." In: Mosty (1992), 27.

"Totalitarianism." In: Mosty (1992), 28.

"The Idea of the Czechoslovak Republic." In: Mosty (1992), 29.

"Democracy Today." Mosty (1992), 30.

"The Postmodern Stage of a Czech Historian and of the Czech State." In: Přitomnost (1992), 8.

EUROPAED, Evropská studia pro učitele. Soubor studijních materiálů., 2 chapters : Národní a evropská identita, Praha, UK, PedF 1999, s. 27-32); Historické proměny evropanství a projekty sjednocené Evropy.Praha, UK, PedF 1999, s. 32-36.

"Den nezávislosti v čase ohrožení." In: Lidové noviny, 4. 11. 2014.

Polemical article „Palacký is by no Means Put on the Scrapheap" in daily Lidové noviny –Orientace, February 13, 2016.

9. Organizational Activity

2016 - Organizing of Workshop commemorating the 140th anniversary of death of František Palacký.

Member of the Scientific Council of Philosophy at Ostrava University.

Member of the Scientific Council of Bioethics at Charles University.

20-12-2014 08:32:37