Jan Svoboda

PhDr. Ing. Jan Svoboda, M.A., Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 221 183 243

1. Současná pozice

2013 – Výzkumný pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

Česká filosofie (Masaryk), pozitivismus, strukturalismus (J. L. Fischer), filosofická aplikace moderních vědeckých teorií, sociální, kulturní a politická problematika v globálním kontextu

3. Oblast kompetence

Husserlova fenomenologie, teorie vědy

4. Zaměstnání

2013 Oddělení pro studium moderní české filosofie

2009-2013 Individuální badatelské projekty

2004-2009 Oddělení filosofie 20. a 21. století

2002-2004 Knihovna Filosofického ústavu AV ČR

1989-1991 Výzkumný ústav mechanizace stavebnictví Praha

5. Studium

2014 PhDr. – Státní rigorózní zkouška FF MU 

2009-2014 Ph.D. – Doktorské studium filosofie FF UP v Olomouci (disertační práce: Masarykův realismus a filosofie pozitivismu - pod vedením PhDr. Josefa Zumra, CSc.)

1998-2002 M.A. – Dvouoborové magisterské studium filosofie a germanistiky (novější německá literatura), Humboldt-Universität zu Berlin (magisterská práce: Evidenz und Erkenntnis am Beispiel der Phänomenologie - pod vedením Prof. Dr. Christiana Möckla)

1994-1998 – Grundstudium filosofie a germanistiky (novější německá literatura), Humboldt-Universität zu Berlin (zakončeno zkouškou z germanistiky a filosofie a prací Der Weg zur intersubjektiven Gemeinschaft - pod vedením Prof. Dr. Gerda Irrlitze)

1994 – Vorgangsstudium Humboldt-Universität zu Berlin (Deutsch als Fremdsprache) - zakončeno zkouškou PNdS (Prüfung zum Nachweis der deutschen Sprache)

1989 Ing. – Fakulta strojní, obor metalurgie, VŠST (dnes Technická univerzita) Liberec

6. Studijní pobyt

1993 Studijní jazykový pobyt v USA (Columbia Missouri), Englisch Language Institute

1992 Goethe Institut Berlin

1991 Studijní jazykový pobyt v NSR, Volkshochschule Berlin-Mittte

7. Pedagogická činnost

2005-2006 Celoroční diskusní seminář k přednášce prof. E. Koháka „Člověk, dějiny, smysl" (FF UK Praha)

8. Publikace

8.1. Monografie

Masarykův realismus a filosofie pozitivismu. Praha: Filosofia 2017, 319 s.

Recenze

Marie. L. Neudorflová, Moderní dějiny, 26, 2018/2, s. s. 297–301.

Josef Zumr, Filosofický časopis, 65, 2017/5, s. 809-810.

Otakar. A. Funda, Studia philosophica, 64, 2017/2, s. 103-108.

Emanuel Pecka, Lubomír Pána (v ruštině), Ян Свобода. Реалізм Масарика і філософія позитивізму. Прага: філософія 2017, 321 стор., ISBN 978-80-7007-484 , "Ideas." Philosophical Journal. Special Scientific Issues 2018. Vydává Centrum rozvoje osobnosti Plovdiv a Institut filosofie G. S. Skovorody Akademie věd Ukrajiny, s. 88-89. 

Emanuel Pecka, Lubomír Pána, Auspicia, XIV, 2017/ 2, s. 194-196.

 

Česká otázka a dnešní doba (coeditor Aleš Prázný). Praha: Filosofia, 2017, 629 s.

Recenze:

Karolina Ćwiek-Rogalska, "Deceptive eights and 'The Czech Question!': Tomáš Garrigue Masaryk's writing strategies", Adeptus, nr. 12, 2018, s. 1-17.

Vratislav Doubek, Dějiny a současnost, 2018/9.

Luděk Sekyra, "Návraty české otázky", Lidové noviny. Česká pozice 9. 6. 2018, s. 13-14. 

 

Interkulturní vojna a mír (coeditor Ondřej Štěch). Praha: Filosofia 2012, 220 s.

Recenze:

B. Ladrová, Filosofický časopis, 2013/4.

K. Kňapová, Politologická revue, 2013/1, s. 165-167.

Dialogy o dialogu/ Tereza Jiroutová Kynčlová, Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14,  2013/1, s. 101-104.

J. Beránek, Auspicia, 2013/2, s. 161-164.

L. Hohoš, Nové slovo (31. 5. 2013).

Ukázka z knihy Interkulturní vojna a mír. (Předmluva) In: Pro-Fil. Internetový časopis pro filosofii.

Jan Svoboda-Ondřej Štěch (ed.): Interkulturní vojna a mír. In: Literární noviny (rubrika: Nové knihy, novinky 2012).

 

8.2. Odborné články a recenzní studie (výběr)

Platónské východisko Palackého pojmu "božnost". In: Miloslav Bednář (ed.), Idea dějin a Palacký jako myslitel. Soubor textů. Praha, Filosofia 2019, s. 97-104.

Moderna a transcendence ve světle Masarykova realismu. In: Filosofický časopis, roč. 66, 2018/5, s. 679-697.

The Platonic Receptacle (Hypodoché), Whitehead's Philosophy, and Genome Evolution (with Jan Svoboda, Sr.). In: Viruses 2017, 9(12), 381; doi:10.3390/v9120381.

Whiteheadova interpretace Platónovy "schránky" a paralely s pojmem "nadčasové skutečnosti". In: Studia philosophica, roč. 64, 2017/2, s. 21-42.

Ideová východiska Masarykovy České otázky a jejich aktualizace. In: J. Svoboda, A. Prázný (eds.), Česká otázka a dnešní doba. Praha, Filosofia 2017, s. 289-313.

Úvod (s. A. Prázným). In: J. Svoboda, A. Prázný (eds.), Česká otázka a dnešní doba. Praha, Filosofia 2017, s. 17-30.

Das Problem der Nachhaltigkeit der Demokratie im Kontext plötzlicher zivilisatorischer Veränderungen. In: Auspicia, roč. XII, 2015/1, s. 11-16. Znovu otištěno in: "Ideas." Philosophical Journal. Special Scientific Issues. No. 1 (2017), s. 56-60. Vydává Centrum rozvoje osobnosti Plovdiv a Institut filosofie G. S. Skovorody Akademie věd Ukrajiny. Online: http://ideas.academyjournals.com.ua/index.php/IDEAS/article/view/118

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe jako předobraz nové společnosti (s poukazem na recepci v českém myšlení – T. G. Masaryk, Lev Thun). In: Auspicia, roč. XII, 2015/3-4, s. 171-185.

"Konkrétná logika" - ideové vlivy a proměny v souvislosti s vývojem Masarykovy filosofie. In: Filosofický časopis, roč. 63, 2015/1, s. 17-29.

Crisis of Modern Man and Perspective of Eternity in Light of T. G. Masaryk's Thinking. In: Auspicia, roč. XI, 2014/2, s. 130-135. Znovu otištěno in: Auspicia: Mezinárodní česko-ukrajinské vydání, roč. XIII, 5/2016, s. 65-68.

Hodnota demokracie a její místo v interkulturním dialogu o lidských právech. In: Interkulturní vojna a mír (coeditor Ondřej Štěch). Praha, Filosofia 2012, s. 123-136.  

Problém udržitelnosti demokracie v kontextu náhlých civilizačních změn. In: Dušek J., Pána L., Svatoš R. a kol. (ed.), Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, 2012. s. 301-303.

Idea "Akademie" jako kulturologický aspekt udržitelného vývoje. In: Dušek J., Gregor J. a kol. (ed.), Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, 2011. s. 408-412.

Možnosti a východiska dialogu mezi islámem a Západem. In: Filosofický časopis, roč. 58, 2010/1, str. 87-91.

Islám versus Západ: Možnosti transformace civilizačního konfliktu v interkulturní dialog. In: Auspicia, roč. VII, 2010/1, s. 129-132.

Marek Hrubec: Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy - Má smysl vést interkulturní dialog o lidských právech a proč? - Recenze a studie. In: Auspicia, roč. VI., 2009/2, s. 164-166.

K chápání interkulturního dialogu aneb varování před dogmatizací negativity. In: Filosofický časopis, roč. 57, 2009/5, s. 761-766. Znovu otištěno in: Interkulturní vojna a mír (coeditor Ondřej Štěch). Praha, Filosofia 2012, s. 67-74.

Masarykův „ideál humanitní" jako evropské dědictví. In: Skořepa L., Pána L., Dušek J. (ed.), Pět let členství ČR v EU. (Bilance a perspektivy, trendy a vize), VŠERS, Studia I, České Budějovice 2009, s. 338-343.

Masaryk a Kant: Vliv Brentanovy kritiky, souvislost s Masarykovou reakcí na mysticismus v ruském myšlení. In: Filosofický časopis, ročník 57, 2009/4, s. 523-554.

Racionalita v osvícenství a její evropský kontext: Dobrovský, Palacký, Masaryk. In: Auspicia. Recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na oblast společenských a humanitních věd, VŠERS a FLÚ AV, roč. VI, 2009/1, s. 82-89.

Vztah biologie k hraničním vědám (s Jan Svoboda, Sr.). In: Nosek J. (ed.), Chaos, věda a filosofie, Praha, Filosofia 1999, s. 370-377.

8.3. Recenze (výběr)

Růžena Ferebauerová (ed.): Demokracie versus totalita peněz v 21. století. České Budějovice: VŠERS, 2016, 119 s. In: Auspicia, ročník XIII, 2016/1, s. 220-227.

Jan Zouhar - Helena Pavlincová - Jiří Gabriel: Česká filosofie v letech 1945-1948. Brno, Academicus 2013, 298 s. In: Filosofický časopis, ročník 63, 2015/3, s. 463-468.

Dana Procházková: Principy udržitelnosti vývoje. České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií 2012, 141 s. In: Auspicia, ročník X, 2013/2, s. 176.

Tomáš Pružinec: Filozofický rozmer „ľudstva" v myslení Augusta Comta. Nitra, Universita Konštantína Filosofa v Nitre 2008, 130 s. In: Filosofický časopis, ročník 57, 2009/6, s. 950-960.

Marek Hrubec (ed.): Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Praha, Filosofia, 2008, 490 s. In: Politologická revue, červen 2009/1, s. 133-137.

Philippe Van Paris, Marek Hrubec, Martin Brabec a kol.: Všeobecný základní příjem. Právo na lenost nebo na přežití. Praha, Filosofia, 2007, 199 s. In: Politologická revue, červen 2008/1, s. 118-123.

Marek Hrubec, Miloš Bárta (eds.): Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. MDA a nakladatelství Doplněk, 2006, 192 s. In: Politologická revue, červen 2007/1, s.189-190.

8.4. Účast na edicích

Sebrané spisy Jana Patočky Svazek 4. Umění a čas. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. První díl. Publikované studie. Sebrané spisy vydávají Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Archiv Jana Patočky. Praha, OIKOYMENH 2004.

Sebrané spisy Jana Patočky Svazek 5. Umění a čas. Soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. Druhý díl. Nepublikované texty, recenze, náčrty. Sebrané spisy vydávají Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Archiv Jana Patočky. Praha, OIKOYMENH Praha 2004.

9. Spolupráce na překladech

Georg Henrik von Wright, Explanation and Understanding (Přel. Petr Urban a kol., Praha, Filosofia 2013).

Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement (Přel. Jiří Pechar a kol., Praha, Filosofia 2008).

Edmund Husserl, Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft (Přel. Jiří Pechar a kol., Praha, Filosofia 2007). 

10. Zvané přednášky, příspěvky na konferencích a workshopech (výběr)

"Masaryk's Conception of Democracy in 1989 and Today". Mezinárodní konference Philosophy and Social Science. Praha (Vila Lanna), May 29-June 2, 2019.

"Masaryk a emancipace: mezi vědou a vírou". Večer slovenskej filozofie UNESCO. Prešov, 23. duben 2019. 

"The Foundation of Czechoslovakia in 1918: Masaryk's Realism and Modern Czech Statehood After 100 Years". Mezinárodní konference Philosophy and Social Science. Praha (Vila Lanna), May 16-20, 2018.

"Masarykův realismus jako reformní 'směr' a pozitivní 'metoda'". Zrození státu z války a česká státní idea. Praha (AKC, Husova 4a, Praha 1 ) 19. 06. 2018.

"Filosoficko-sociologické kontexty Masarykova pojetí smyslu českých dějin". Na prahu nové doby. Praha (Akademie věd ČR, Národní 3, Praha1), 26.-29.10. 2018.

„Svobodova filosofická reflexe – třídění věd". Vzpomínka na prof. Jan Svobodu (1934-2017). Akademie věd ČR, Národní 3, Praha1, přednáškové sály 205 a 206, II. patro, 19. 4. 2017.

„Platónské východisko Palackého pojmu ‚božnost'". Idea dějin a Palacký jako myslitel". V rámci strategie AV 21 pořádaly FLÚ a HÚ AV ČR. Praha (AKC, Husova 4a, Praha 1 ) 23. 6. 2016.

"The Crisis of Modern Man and The Perspective of Eternity in The Light of T. G. Masaryk's Thinking". Interdisciplinární konference „Philosophy and Social Science". Praha (Vila Lanna), May 23-26, 2013 

"Problém udržitelnosti demokracie v kontextu náhlých civilizačních změn". Mezinárodní vědecká konference Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. Pořádá Vysoká školy evropských a regionálních studií a Konrad Adenauer Stiftung Praha v Českých Budějovicích, 12.-13. 4. 2012.

"Idea Akadémie jako kulturologický aspekt udržitelného vývoje". Mezinárodní vědecká konference Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. Pořádá VŠERS a Konrád Adenauer Stiftung Praha v Českých Budějovicích, 29.-30. 3. 2011.

 "Masarykův „ideál humanitní" jako evropské dědictví". Mezinárodní vědecká konference Pět let členství ČR v EU: bilance a perspektivy, trendy a vize. Pořádá VŠERS a Konrád Adenauer Stiftung Praha v Českých Budějovicích, 2.- 3. 4. 2009.

11. Popularizace (výběr)

13. 12. 2018: Přednáška pro Masarykovu společnost v Praze - "T. G. Masaryk - mezi vědou a vírou". 

13. 3. 2018: Rozhovory o Masarykovi a jednom evropském intelektuálním dědictví: I-IV. Rozhovor s Martinem Soldátem pro Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví z.s. Uveřejňěno http://www.ippkid.cz/ (13.3., 20.3., 27.3., 2.4. 2018):

I. část http://ippkid.cz/2018/03/13/rozhovory-o-masarykovi-a-jednom-evropskem-intelektualnim-dedictvi-i-cast/ 

II. část http://ippkid.cz/2018/03/20/rozhovory-o-masarykovi-a-jednom-evropskem-intelektualnim-dedictvi-ii-cast/

III. část http://ippkid.cz/2018/03/27/rozhovory-o-masarykovi-a-jednom-evropskem-intelektualnim-dedictvi-iii-cast/

IV. část http://ippkid.cz/2018/04/02/rozhovory-o-masarykovi-a-jednom-evropskem-intelektualnim-dedictvi-iv-cast/

30. srpen 2017: Vlastní Masarykovo pojetí pozitivismu, in: portál voegelin-principles.eu, online: http://www.voegelin-principles.eu/vlastni-masarykovo-pojeti-pozitivismu

18. března 2013: Válka a mír mezi kulturami - úskalí civilizačního dialogu. Prezentace knihy Interkulturní vojna a mír v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

O civilizaci globálně humánní. In: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog, roč. 43, 2013/3, s. 94-95.

Osm let spolupráce VŠERS a FLÚ AV ČR. In: Auspicia, roč. VIII, 2012/1, s. 190-192.

Ke kořenům akademie. In: Akademický bulletin, 2011/2, s. 22-24.

Martin Luther King známý a neznámý. In: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog, roč. XL, č. 2010/6, s. 55-57.

Ideál humanitní a dnešní doba. In: Trend, časopis politiky, vědy, kultury, společnosti- Společnosti W. Brandta a B. Kreiského, roč. XV, srpen 2008/7, s. 13.

Neztratil ani dnes svou aktuálnost. Příspěvek do ankety Co považujete dodnes za živý odkaz břevnovského sjezdu. In: Trend, časopis politiky, vědy, kultury, společnosti- Společnosti W. Brandta a B. Kreiského, roč. XV, květen 2008/5, s. 12-13.

První z besed časopisu Trend. K modernizaci české sociální demokracie. Jakou sociální demokracii by „brali" mladí. In: Trend, časopis politiky, vědy, kultury, společnosti- Společnosti W. Brandta a B. Kreiského, roč. 14, listopad, prosinec 2007/9-10, s. 9-11, 5-7.

12. Organizační aktivity

2015 - interdisciplinární konference "Česká otázka a dnešní doba u příležitosti 120 výročí vydání Masarykovy České otázky ". Zámek Pardubice 3. - 4. 11. 2015 (společně s PhDr. Alešem Prázným, Ph.D. - Katedra filosofie FF UPa)

2014 - člen recenzního týmu monotematického čísla vědeckého recenzovaného časopisu Auspicia 2014/4 (je dílčím výstupem z grantového projektu Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, podpořeného Grantovou agenturou České republiky, reg. č.: 13-15049S).

2013 - Válka a mír mezi kulturami - úskalí civilizačního dialogu. Prezentace knihy Interkulturní vojna a mír v Akademickém konferenčním centru FLÚ (Společně s doc. PhDr. Markem Hrubcem, Ph.D., PhDr. Ondřejem Štěchem. Ph.D., Mgr. Zuzanou Uhde, Ph.D. a PhDr. RNDr. Milanem Kreuzziegerem, Ph.D.)

13. Členství ve vědeckých a redakčních radách

Člen mezinárodní redakční rady časopisu AUSPICIA. Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd. Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice.

08-08-2013 12:12:37