Jiří Růžička

Mgr. Jiří Růžička, Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 221 183 259

1. Současná pozice

2018 – vědecký asistent v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

česko-slovenský marxismus, filosofie Michela Foucaulta

3. Oblast kompetence

marxismus, filosofie dějin, dějiny idejí

4. Zaměstnání

2015 – 2017 externí přednášející na Metropolitní univerzitě v Praze

2008 – 2018 knihovník (knihovna ÚFAR; knihovna Celetná, FF UK)

5. Studium

2002-2010 studium doktorského studijního programu Antropologie Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

1997-2002 studium magisterského studijního programu historie na Filozofické fakultě UK v Praze (Mgr.)

6. Stipendia, granty, zahraniční pobyty

Růžička, Jiří (spoluřešitel). 2019-2021 „Individualismus v československé filosofii 1918-1948", GA ČR č. 19-14180S (hlavní řešitel: Mgr. Jakub Chavalka Ph.D.)

Růžička, Jiří (spoluřešitel). 2016-2018 „Vize poststalinského Československa: Varianty státně-socialistické modernity", GA ČR č. 16-23584S (hlavní řešitel: Mgr. Jan Mervart Ph.D.).

7. Publikace

7.1. Monografie

7.2. Odborné články

Neoliberální biopolitika. In: Daniel Šitera, Martin Škabraha (eds.), Za hranice kapitalismu [vyjde v Rybka Publishers, Praha 2019], cca 25 normostran.

Karl Korsch. Marxista mimo hlavní proudy. In: Karl Korsch, Marxismus a filosofie [vyjde v Filosofia, Praha 2019], cca. 80 normostran.

Poststalinismus jako (ne)stalinský projekt modernity? Možnosti konceptuálního uchopení intelektuálních „reformních" diskursů v období 1956-1968; In: Soudobé dějiny 1-2/2018, s. 208-228.

Michel Foucault: od diskursivní pragmatiky k politickým „technologiím". In: Tomáš Halamka, Andrej Virdzek (eds.), Jak číst politické myslitele, [vyjde 2019], cca 43 normostran.

Modifikace, změna, událost. Badiou a ontologie historického (Modification, Change, Event. Badiou and the Ontology of Historical); In: Dějiny, teorie, kritika 2016/1, s. 121-153.

Marxův pojem dějin (Marx's Concept of History), in: Filosofický časopis, březen-duben 2015/3, s. 397-411.

Krize, historie a vzpomínka. Lukács, Benjamin o esenci historického materialismu (Crisis, History and Reminiscence. Lukács, Benjamin on the Essence of Historical Materialism), in: Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin, POLIAKOVÁ Martina – Jakub RAŠKA – Václav SMYČKA (eds.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 59-83.

Diskurs, in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 75-86.

Historie (History), in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 102-117.

Hospodářství (Economy), in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 155-181.

Věda/vědění (Science/Knowledge), in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 269-280. (spolu s Lucií Storchovou)

Diktatura a autoritářské režimy (spolu s Radkem Bubnem, Michalem Pullmannem a Matějem Spurným), in: STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. Praha: Scriptorium 2014, s. 281-307.

Člověk a (jeho) práce. Althusser a Foucault o postavení Marxe v dějinách myšlení (The Man and (his) Work. Althusser and Foucault on the Place of Marx in the History of Thought), in: Filosofický časopis 2011/2, s. 207-232.

Formování historického materialismu. Několik poznámek k debatě o historickém materialismu ve Filosofickém časopise v druhé polovině 50. a začátkem 60. let, in: STORCHOVÁ, Lucie a Jan HORSKÝ. Paralely, průsečíky, mimoběžky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, 2009, s. 95-122.

Subjektivace a techniky sebe samého. Foucaultova cesta ke třetí ose, in: STORCHOVÁ, Lucie. Conditio humana - konstanta (č)i historická proměnná?: koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Praha: Fakulta humanitních věd Univerzity Karlovy, 2007, s. 139-156.

7.3. Recenze (vybrané)

KOLÁŘ, Pavel. Der Poststalinismus: Ideologie und Utopie einer Epoche Köln: Böhlau, 2016, 370 s. In: Střed/Centre, 2/2017, s. 95-99.

VEYNE, Paul. Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, in: Teorie vědy 2010/4, s. 562-573.

FOUCAULT, Michel. Zrození biopolitiky: kurz na Collège de France (1978-1979). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009, in: Reflexe 2009/37, s. 132-142.

7.4. Překlady

Meillassoux, Q., „Potencialita a virtualita", In: Janoščík, Václav, Likavčan, Lukáš, Růžička, Jiří (eds.), Mysl v terénu. Filosofický realismus v 21. století, Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2017, s. 27-42.

Zrození občana: antologie dokumentů z Francouzské revoluce. Vydání první. Praha: Academia, 2015. (spolu s Danielou Tinkovou, Klárou Jirsovou a Evou Tinkovou)

8. Popularizace

přednáška: Růžička, Jiří. „Svoboda a vlastnictví. Tři historické zdroje (neo)liberalismu." Autonomní sociální centrum Klinika, Praha, 2.11.2017.

přednáška: Růžička, Jiří. „Od biopolitiky populace k biopolitice individua". Obraz versus BIO. Fresh Eye (platforma pro rozvoj a propagaci studia vizuální kultury), Praha, 12.12.2017.

Diskuze A2 na téma Pravda, spolu s Annou Pospěch Durnovou (moderovala Gaby Khazalová), místo konání: HaDivadlo, Brno 12.2.2016.

Demokracie a veřejné mínění, recenze na LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Vydání první. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0939-3. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 1/2016.

Politická teologie, recenze na KANTOROWICZ, Ernst H. Dvě těla krále: studie z dějin středověké politické teologie. Vydání první. Praha: Argo, 2014. ISBN 978-80-257-1240-5. in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 20/2015.

Hlavně rychle, recenze na MYANT, M., Jan DRAHOKOUPIL, Tranzitivní ekonomiky:politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013, in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 13-14/2014.

Homo sacer, recenze na AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: suverénní moc a pouhý život. Praha: OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-189-2, in: A2 Kulturní čtrnáctideník, 8/2013.

O umweltech a mouchovitosti pavouka, recenze na Umwelt: koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. ISBN 80-86818-24-1, in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 9/2007.

Adornova sebereflexe Rozumu, recenze na HAUSER, Michael. Adorno: moderna a negativita. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-223-7, in: A2 Kulturní čtrnáctideník, č. 29/2006.

9. Organizační aktivity

Workshop „Michel Foucault: Archeologie vedení (k 50. výročí vydání knihy)", 24.5.2019, Filozofická fakulta UK Praha.

Otevřený seminář na téma „Postnarrativism and historical knowledge" (O nové knize Jouni-Matti Kuukkanena „Postnarrativist Philosophy of Historiography" s účastí autora). Fakulta humanitních studií UK, Praha, Česká republika, 21.11.2017.

Konference „Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce 100 let od události". 7.11. - 10.11.2017. Filozofická fakulta UK Praha.

 

29-02-2016 15:12:47