Petr Kužel

Mgr. Petr Kužel, Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 739 048 055

1. Současná pozice

2013 – Výzkumný pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i.

2. Oblast specializace

Teorie subjektu, nesubstanční ontologie, marxismus, filosofie Egona Bondyho, filosofie Louise Althussera.

3. Oblast kompetence

Politická filosofie, současná francouzská filosofie, česká filosofie 2. pol.. 20. století.

4. Studium

2009 Obor „filosofie – český jazyk a literatura", FF MU v Brně (Mgr.)

2014 Doktorské studium filosofie, PedF UK v Praze (Ph.D.)

5. Stipendia a granty

2016–2018 Řešitel projektu GA ČR Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity.

2011 – 2013 Hlavní řešitel grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Marxova metoda a francouzský marxismus".

2012 – 2013 stipendijní pobyt na Université Paris X Nanterre – La Défense, France

2008 – 2009 stipendijní pobyt na Faculté de Philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3, France

6. Pedagogická činnost

2019-2020 Výuka na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy

2010 – 2012 Výuka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

2009 – 2010 Výuka na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity

7. Ocenění

2018 – Cena za popularizaci Filosofického ústavu

8. Publikace

8.1 Monografie

Kužel, P. (ed.),Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Praha: Filosofia 2018, 500 s.

Kužel, P., Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět, Praha: Filosofia 2014, 406 s.

Bondy, E., Pracovní analýza a jiné texty. Praha: Filosofia 2017, 412 s. [editor publikace]

8.2. Odborné studie nebo kapitole v knize

„Nesubstanční ontologie v raných filosofických pracích Egona Bondyho", in: Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Filosofia, Praha 2018, s. 27–54.

„K osobnosti a dílu Egona Bondyho", in: Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Filosofia, Praha 2018, s. 9–23.

„Josef Zumr a česká tradice strukturálního myšlení", in: Landa, I.; Mervart, J. (eds.), Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi, Praha: Filosofia, 2018 s. 275-296.

„Státní kapitalismus", in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 239–259.

„Politické myšlení Egona Bondyho", in: Kužel, P. (ed.), Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty. Praha: Filosofia, 2017, s. 13-59.

„Teismus v rámci nesubstanční ontologie Egona Bondyho", in: Landa, I. – Mervart, J., Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017, s. 203-229.

„Ideologie", in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Roč. 1, č. 1 (2017), s. 113-130. (spolu se Svěrák, Š. - Rakowski, R. - Hauser, M.).

„Úskalí partikularismu a otázka subjektu", in: Kanda R. (ed.) Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016, s. 59-82.

„Marx, Althusser a problém metody", in Filosofický časopis. Roč. 63, 2015/3, s. 379-396.

„Temporal Prediction in the Work of Pavel Tichý", in: Pelcová, N., Hogenová, A. (eds.), Time in the Education, Art and Sport. International Multidisciplinary Conferece. Prague : Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2014, s. 56-61.

„Význam nominalismu ve filosofii Louise Althussera", in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě III., Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2013, s. 207-213.

„Althusser, Marx a neempiristická teorie dějin", in: Dějiny – Teorie – Kritika, 2013/2, s. 191-208.

„Althusserovo pojetí ideologie a konstituce subjektu", in: M. Kouba – I. Říha (eds.), Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě, Pardubice, Vydavatelství univerzity Pardubice 2012, s. 23-32.

„Několik poznámek o možné syntéze metaetického naturalismu a intuicionismu", in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě II., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2012, s. 119-123.

„Všenáprava věcí lidských", in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě II., Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012, s. 133-139.

„Účel, smysl a ontologické předpoklady Komenského antropologie", in: Pelcová, N., Hogenová, A. et al., Smysl ve výchově umění a sportu. (Filosofická reflexe), Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 2012, s. 85-91.

„Vzdělanostní společnost?", in: Pelcová, N., Hogenová, A. et al., Dialog ve výchově umění a sportu. (Filosofická reflexe), Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta 2012, s. 278-296.

„Bondyho ontologická útěcha", in: N. Pelcová – A. Hogenová (eds.), Česká vzdělanost v Evropě I., Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2011, s. 232-254.

8.3. Recenze a recenzní studie

„K metodologii kritické sociální vědy a její kategoriální výstavbě", in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 191–200. [recenzní studie]

„Michael Hauser – Prolegomena k filosofii současnosti", in: Filosofický časopis 56, 2008/5, s. 772-778. [recenze]

8. 4. Překlady

Fernanda Navarro, „Démokritova linie. Rozhovor s Louisem Althusserem", přel. Petr Kužel, in: A2 Kulturní čtrnáctideník 8, 2012, č. 3, s. 34.

9. Organizace konferencí, workshopů, hostovských přednášek a veřejných debat

Uspořádání mezinárodní konference (spolu s N. Nesbittem a M. Hauserem):Ideology after the End of Ideologies. Praha 15. června 2016, organizováno Princeton University a Filosofickým ústavem AV ČR.

Uspořádání mezinárodní konference: Význam Egona Bondyho pro současné myšlení. Praha, 18. 11. 2015.

Uspořádání mezinárodního workshopu (spolu s N. Nesbittem): Economic Crisis. Fictive Capital and the Crisis of Valorization, Praha, 6. 5.2016.

Uspořádání konference „Význam Egona Bondyho pro současné myšlení", Praha, 18. listopadu 2015.

Uspořádání workshopu „Filosofie Louise Althussera"(společně s PhDr. Janem Mervartem, Ph.D.). Praha, 1. prosince 2014.

Organizace mezinárodní konference „1989: Thinking Revolution in East-Central Europe" organizované oddělením pozdního socialismu a postsocialismu ÚSD, AV a oddělením pro studium moderní české filosofie FLÚ AV 2.-3. října 2014.

Uspořádání konference „Socialismus a ideologie", (společně s Mgr. M. Hauserem, Ph.D.), Praha 14. 3. 2013.

„Umění politiky umění", veřejná debata, vystoupil Jiří Dokoupil (prezident UOH), Johana Lomová (působí na VŠUP a je členkou Spolku Skutek), Anna Machová (předsedkyně odborového svazu OSPKOP); Klára Peloušková (šéfredaktorka Artalk.cz); Pavel Sterec (vedoucí ateliéru intermédií FaVU; ain.ffa.vutbr.cz)

10. Zvané přednášky, příspěvky na konferencích a workshopech

„Political Thought of Egon Bondy: Marxist Criticism of Soviet-type Society in Czechoslovakia", přednáška v rámci International Conference on Marxist Critical Theory in Eastern Europe, Chengdu, Čína, organizováno Sichuan University and Thesis Eleven Journal. 17.-18. 11. 2018.

„Marxova filosofie a její kritická funkce", přednáška (keynote speaker) v rámci konference: „Dvě století Karla Marxe" pořádané Společností pro filosofickou antropologii. Praha 4. května 2018. Pražské kreativní centrum. (K dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=j9vLvwB3yFc)

„The World of the Pseudoconcrete, Ideology and Theory of the Subject" Příspěvek na konferenci„Karel Kosík and Dialectics of the Concrete" pořádané Oddělením pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR v Praze 4.–6. června 2014.

„Filozofické myslenie Egona Bondyho", 6. března 2018, Filozofický klub Nous, Inštitut Filozofie Prešovskej univerzity.

„Althusserovo chápanie ideológie", Inštitút filozofie a Inštitút politológie Prešovskej univerzity v Prešove, 6. března 2018

„Filosofické myšlení Egona Bondyho", 12. března 2018, Jednota Filosofická, Filosofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava.

„Louis Althusser a symptomální čtení". Přednáška v rámci konference „Jak číst politické myslitele" pořádané Institutem politologických studií FSV UK ve spolupráci s Centrem pro studium politické filozofie, etiky a náboženství při FF UK a Politologickým klubem FSV UK. 20. června 2017, FF UK.

„La dissidence, l´opposition démocratique, culture indépendante".Příspěvek na mezinárodní konferenci v Paříži „Dictionnaire encyclopédique des pensées et penseurs de l'Europe du centre-est depuis 1945" organisée par L'Académie des sciences morales et politiques, la Fondation Simone et Cino Del Duca et l'UMR, Paris, 17-18 novembre 2016.

„Vývoj filosofie Louise Althussera", Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2.12. 2015.

„Bondyho nesubstanční ontologický model a jeho modifikace". Příspěvek na konferenci „Význam Egona Bondyho pro současné myšlení" pořádané Oddělením pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR v Praze 18.11. 2015.

„Nesubstanční teismus Egona Bondyho". Příspěvek na konferenci „Marxisticko-křesťanský dialog v Československu" pořádané Oddělením pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR v Praze 23.10.2013.

„Marxova teorie krizí a její význam pro dnešní společnost". Příspěvek na konferenci „Sociální změny: revoluce a transformace" pořádané Centrem Globálních studií ve spolupráci se slovenskými partnery v Praze 4.–6.11. 2013.

„Vliv epistemologie Gastona Bachelarda na filosofii Louise Althussera". Příspěvek v rámci mezinárodní konference „Dialogy mezi vědou a filosofií" pořádané Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni23. 5. 2013.

„Marxova metoda"Příspěvek na konferenci „Karel Marx budoucím. Marxův význam pro současnost". Pořádané Oddělením pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR v Praze 30. září 2013.

„Problematické aspekty Althusserovy ontologie". Příspěvekna kolokviu „Čtení s Louisem Althusserem" pořádaný Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR v Praze 1. března 2013.

„Ontologické předpoklady Komenského antropologie". Příspěvek v rámci mezinárodní konference „Telos ve výchově umění a sporu", pořádané Katedrou občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dne 3.5. 2012.

„Althusserova interpretace Marxovy metody". Příspěvek v rámci mezinárodní konference „Povaha súčasnej filozofie a jej metódy / The Character of the Current Philosophy and its Methods" pořádané Filozofickým ústavem Slovenskej akadémie vied / Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences 2.-3. března 2011.

„Vzdělanostní společnost?"Příspěvek v rámci mezinárodní konferenci „Dialog ve výchově umění a sportu"pořádané Katedrou občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dne 5.5. 2011.

„Althusserovo pojetí ideologie a konstituce subjektu".Příspěvek v rámci mezinárodní konference „Dialogy mezi vědou a filozofií ve 20. století. Za hranicemi pozitivismu"pořádané Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni 13.6. 2011.

11. Popularizace

11. 1. Popularizační texty a interview

„Teorie a politika v myšlení Louise Althussera. Rozhovor Petra Kužela s Étiennem Balibarem", in: Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení.Roč. 2, č. 1 (2018), s. 149–172.

„Mnohé z toho, co Marx popisoval, přece vidíme kolem sebe. Rozhovor s filozofem Petrem Kuželem – část II." Josef Chuchma, Jiří Koukal, 18. června 2018. Rozhovor pro web České televize ArtZona. K dispozici zde: https://www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona/360/mnohe-z-toho-co-marx-popisoval-prece-vidime-kolem-sebe-rozhovor-s-filozofem-petrem-kuzelem-cast-ii-DglsI. (Přetištěno in: ANALOGON - surrealismus, psychoanalýza, antropologie, příčné vědy, (2019), č. 87, s. I-IV.)

„Mnohé z toho, co Marx popisoval, přece vidíme kolem sebe. Rozhovor s filozofem Petrem Kuželem – část I." Josef Chuchma, Jiří Koukal, 18. června 2018. Rozhovor pro web České televize ArtZona. K dispozici zde: https://www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona/360/mnohe-z-toho-co-marx-popisoval-prece-vidime-kolem-sebe-WbHIC. (Přetištěno in: ANALOGON - surrealismus, psychoanalýza, antropologie, příčné vědy, (2018), č. 86, s. 93-96.

„K relevantnosti filozofického diela Egona Bondyho. S Petrom Kuželom sa zhováral Ľubomír Dunaj", in: FILOZOFIA. 73 (2018), č. 10, s. 854-860.

„Rozhovor s českým filozofom a predsedom SOK (Sdružení pro levicovou teorii), Petrom Kuželom". Rozhovor pro časopis: DAV DVA – kultúrno-politický magazín. https://davdva.sk/tag/petr-kuzel/

Rozhovor s Petrem Kuželem o Louisi Althusserovi pro experimentální dokumentární film Ondřeje Vavrečky Osobní život díry.

„Rovnost a svoboda jsou od sebe neoddělitelné: rozhovor Petra Kužela s Étiennem Balibarem", in: Filosofický časopis. 2016, 64(2), 163-169.

„Social Self-Government Is a Dream I Haven't Given Up On. Interview with Petr Uhl, by Petr Kužel", in: Contradictions. A Journal for Critical Thought. Roč. 1, č. 2 (2017), s. 169-184.

„Re-thinking the Revolution 1989", in: Czech Journal of Contemporary History, Vol. III (2015), s. 199-202.

„Promýšlení revoluce z roku 1989", in: Akademický bulletin AV ČR, 2014/12, s. 6-7.

„Althusser: filosofie a politika", in: A2 Kulturní čtrnáctideník 8, 2012/3, s. 18–19.

11.2. Popularizační přednášky, přednášky pro širší veřejnost, účast v rozhlase, debaty

„Taková psí historie: Egon Bondy a Jana Krejcarová" (společně s Martinem Machovcem a Annou Militz). Pořádal Spolek Praxis, FF UK, 18. prosince 2018.

„Oligarchie včera i dnes, u nás i ve světě". Pořad Reflexe, Český rozhlas Vltava, 5. března 2018 (rozhovor). K dispozici zde: https://vltava.rozhlas.cz/oligarchie-vcera-i-dnes-u-nas-i-ve-svete-6933640

„Čínský kapitalismus zpeněží všechno, včetně Marxovy sochy, říká filozof". Pořad pro proti. Český rozhlas Plus, 30. dubna 2018 (diskuse s Danielem Kroupou). K dispozici zde: https://plus.rozhlas.cz/cinsky-kapitalismus-zpenezi-vsechno-vcetne-marxovy-sochy-rika-filozof-7194491

„Ideologie a ideologické státní aparáty v díle Louise Althussera". Pořádá Společnost pro filosofickou antropologii, 16. října 2018, Pražské kreativní centrum, Praha. K dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=c6adMD7lyyg

„Kdo chce tvořit lepší svět, musí v něj sám věřit" (spolu s J. G. Feinbergem), Filosofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc. 13. března 2018

„Marxistická a feministická kritika státního socialismu" (společně se S. Holubcem, K. Liškovou, A. Wagnerovou). Praha, TranzitDisplay, 15. května 2018. K dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=wblfXKNthK8

„Pražské jaro" (spolu s M. Hauserem a O. Lánským), Evropský festival filosofie, Velké Meziříčí, 11. června 2018. K dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=GL-KtpB3UOE

„Pražské jaro 1968 a zápas o společenskou samosprávu", Pražské kreativní centrum. Pořádá SOK, 23. října 2018, Praha.

„Filozofie Egona Bondyho + Zelené čtení z Egona Bondyho", Absintový klub les, pořádá Mladí Zelení Ostravsko.

„Nesubstanční ontologie a současná fyzika". Přednáška v rámci libereckého Kemp alternativ, 3. srpna 2017.

„Příčiny a sociální důsledky krize". Přednáška v rámci cyklu přednášek: „Progresivní diskurz proti xenofobii", Liberec, Kino Varšava, 19. září 2017.

„Marxův Kapitál a současný kapitalismus", Institut pro rozvoj levicové teorie, Praha, 15. prosince 2015.

„Vztah filosofie, ideologie a politiky v myšlení Louise Althussera", 25. Letní filosofická škola s tématem: „Evoluce, revoluce, reformace", Dub nad Moravou, 2. července 2015.

„Marxova metoda zkoumání", Institut pro rozvoj levicové teorie, Praha, 28. dubna 2015.

„Marxistická ekonomie kapitalismu", Lidový dům, Masarykova demokratická akademie, 25. dubna 2012.

„Marxova filosofie z pohledu Louise Althussera a Étienna Balibara", Galerie Lapidárium, Praha 15. 6. 2011.

 

03-07-2013 11:11:34