Joseph Grim Feinberg

Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00

E–mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 221 183 259, +420 792 523 274

1. Současná pozice

Vědecký pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, Filosofický ústav AV ČR.

2. Oblast specializace

Český marxistický humanismus (Kosík, Kalivoda, Sviták); disent a analýza systému sovětského typu (Havel, Budapešťská škola), teorie politické kolektivity („lid", „občanská společnost", „proletariát"); nacionalismus; internacionalismus

3. Oblast kompetence

Politická teorie; kritická sociální teorie; estetika a politika

4. Jiné zaměstnání

Výzkumný pracovník v Sociologickém ústavu, SAV (2013 – 2017)

Externí učitel, Universität Wien, vyučovaný předmět: „The People and the Public" (teorie populismu, nacionalismu, sociálních hnutí a veřejné sféry), 2013

Učitel a asistent, University of Chicago, vyučované předměty: „Self, Culture and Society" (úvod do sociální teorie); „Explorations in Oral Narrative" (lidová slovesnost, teorie vyprávění), 2006–2010

Externí učitel, Loyola University Chicago, vyučovaný předmět: „Folktales in Society and History" (lidové pověsti z historického a společensky–vědeckého hlediska), 2008

5. Studium

2014 Ph.D., Unversity of Chicago (antropologie)

2006 M.A., University of Chicago (antropologie)

2002 B.A., Grinnell College (filosofie a antropologie)

6. Stipendia, granty, zahraniční pobyty

Projekt Strategie AV 21 „Feministické přístupy v politicko-filosofické kritice současnosti a v literární vědě", 2019 (spoluřešitel).

Inter-COST (European Cooperation in Science & Technology), „Media of Cultural Opposition in Czechoslovakia", 2018–2021 (člen badatelského týmu).

Projekt Grantové agentury české republiky „Jednota a mnohost v současném myšlení", 2017–2019 (člen badatelského týmu).

Projekt slovenské Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročia zmien", 2013–2017 (člen badatelského týmu).

Soluň, Řecko: Škola politických věd, Aristotelova universita (účast na konferenci, setkání s badateli), 26. 6. – 2. 7. 2015

St. Louis, USA: Washington University (účast na semináři, badání v knihovně), 9. 2014 – 2. 2015

Výzkumný pobyt v Budapešti, listopad 2012

Fulbright–Hays Doctoral Dissertation Research Abroad, stipendium pro doktorský výzkum, 2010–2011

Fulbright IIE, stipendium pro předdoktorské studium, 2002–2003

7. Publikace

7.1. Knihy

The Paradox of Authenticity: Folklore Performance in Post–Communist Slovakia. Madison: University of Wisconsin Press, 2018. Kniha vyšla také v rozšířeném slovenském překladu: Vrátiť folklór ľuďom. Dialektika autentickosti na súčasnom Slovensku. Přel. Renáta Tížiková Nemcová. Bratislava: AKAmedia, 2018.

Spolueditor s Pavlem Siostrzonkem: G. M. Tamás, K filosofii socialismu (přel. Pavel Siostrzonek). Praha: Filosofia, 2016.

Editor a překladatel: Ivan Sviták, The Windmills of Humanity: On Culture and Surrealism in the Manipulated World. Chicago: Charles H. Kerr, 2014.

7.2. Odborné články

„Soviet Union and Eastern Europe". In: The Bloomsbury Companion to Marx, ed. Jeff Diamanti, Andrew Pendakis, and Imre Szeman (London: Bloomsbury, 2019), pp. 445–450.

„The College of Sociology". In: The International Encyclopedia of Surrealism, ed. Michael Richardson, et al., vol. 1 (London: Bloomsbury, 2019), pp. 498–501.

„Lid jako filosof. Folklór a masový intelektualismus v socialistickém hnutí". In Ivan Landa, Jan Mervert et al., Imaginace a forma. Mezi estetickým formalizmem a filosofií emancipace. Studie Josefu Zumrovi. Prague: Filosofia, 2018.

„Spory a rozpory". In: Česká literatura 66 (2018), č. 2, s. 281– 285.

„Básník a lid. Bedřich Václavek mezi literaturou a folklorem." In: Česká literatura, 65 (2017), č. 6, s. 823–845.

„The Uncivilized Society of Czechoslovak Tramps: An Exploration in Proletarian Fantasy". In: Studia Ethnologica Pragensia, 3 (2017), č. 2, s. 30–50.

„Človek alebo občan? Alebo, či v obrodnom reformnom procese šlo vôbec o občiansku spoločnosť...". In: Miroslav Tížik a Norbert Kmeť, eds., Príliš ľudská tvár socialismu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu v roku 1968. Bratislava: Sociologický ústav SAV (v tisku).

„Z trosek civilizace. Barbarská filosofie G. M. Tamáse". In: G. M. Tamás, Komunismus na troskách socialismu, přel. P. Siostrzonek, ed. P. Siostrzonek a J. G. Feinberg. Prague: Filosofia (2016), s. 9–30.

„'Jeden veľký kolektív'. Folklór ako vystúpenie a organizácia". In: Sociológia, r. 48, č. 4 (2016), s. 357–376.¨

„Ještě mladší Marx, antipolitik a antiobčan". In: Filosofický časopis, r. 63, č. 3 (2015), s. 357––377.

„Cestami emancipací" (rozhovor s Ánges Hellerovou). In: Filosofický časopis, r. 63, č. 3 (2015), s. 325–338.

„Human, All Too Human? (Introduction and Homage to Ivan Sviták)". In: Ivan Sviták, The Windmills of Humanity: On Culture and Surrealism in the Manipulated World, ed. J. G. Feinberg a přel. J. G. Feinberg, Chicago: Charles H. Kerr, 2014.

„The Unfinished Story of Central European Dissidence." In: Telos č. 145, 2008, s. 47–66. (Ve slovenštině vyšel článek s názvem „Disidenti strednej Európy. Nedokončený príbeh" v Novém slově, č. 22, 24, 26–27 a 29, 2007. V řeckém překladu vyšel knižně pod názvem Δημοκρατία χωρίς δήμο: Νεοφιλελευθερισμός εναντίον κοινωνίας, přel. G. Lykiardopoulos, Erasmos: Athens, 2012. V českém jazyce vyšla upravená verze článku pod názvem „Nedokončený příběh středoevropského disentu" v časopise Dějiny – teorie – kritika, 2014, č. 2, s. 293––318.)

„Returning Folklore to the People: On the Paradox Publicizing Folklore in Post–Communist Slovakia". In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, r. 116, č. 3+4 (2013), s. 404–427.

„Who's Afraid of the Big, Bad Folk?" In: Slovenský národopis, r. 61 (2013), č. 5, s. 548–560.

„Verejnosť bez seba". In: Miroslav Tižík (ed.), Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013, s. 104–109.

„The Civic and the Proletarian. In: Socialism & Democracy, r. 27, č. 3 (listopad 2013), s. 1–31.

„Má folklór právo existovať? K teórii a metodológii ľudového realizmu". In: Miroslav Tižík (ed.), Teória Pierra Bourdieua ako inšpirácia pre sociologický výskum. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2013.

7.3. Recenze

David S. Danaher, Reading Václav Havel. In: Slavic and East European Journal (v tisku).

„People, Multitude, Society". Recenze: A. Kioupkiolis a G. Katsambekis (eds.), Radical Democracy and Collective Movements Today: The Biopolitics of the Multitude versus the Hegemony of the People. In: Contradictions, r. 1, č. 2, s. 207–215. Také (zkráceno) in: Chronos, červenec 2015 (online: http://chronosmag.eu/index.php/j–grim–feinberg–people–multitude–society.html).

Marisa Galvez, Songbook: How Lyrics Became Poetry in Medieval Europe. In: Journal of Folklore Research Reviews, 18 března 2015 (online: http://www.indiana.edu/~jfr/review.php?id=1584).

„Může nás ještě inspirovat Pražské jaro?" Recenze: Eva Červinková a kol. (eds.), Inspirace Pražské jaro 1968. Literární noviny – sborník statí. In: Listy, č. 6 (2014), s. 90–91.

John Bolton, Worlds of Dissent. In: Dějiny – teorie – kritika, 2013/1, s. 177–181.

Archie Green a kol., ed. The Big Red Songbook. In: Journal of American Folklore, 123, č. 488 (jaro 2010), 233–5.

„Folklore has Always Been Modern: A Review of Recent Multilingual Publications from the Czech Republic". In: Journal of Folklore Research Reviews, 13 duben, 2009.

7.4. Literární a teoretické eseje (vybrané)

„Internacionalizmus a reč proletárov". Kapitál 2019, no. 3, pp. 32–33.

„Nebezpečný Marx a zrkadlo liberalizmu". Denník N, 28. 12. 2018 (online: https://dennikn.sk/1335998/nebezpecny-marx-a-zrkadlo-liberalizmu/).

„Brief aus Bratislava". In. Le Monde diplomatique, Deutsche Ausgabe, December 2018, p. 2.

„Proč chci rozbít homogennost národa". Argument, 19 Sept., 2018 (online at

http://casopisargument.cz/2018/09/19/proc-chci-rozbit-homogennost-naroda/).

„O hlase". Pravidelný sloupek, in: Pravda, přispěvatelem od září 2014.

„Mechanismus iluze", in: A2, 2017, č. 9, s. 18–19.

„Sbohem internacionalizme!", in: A2, 2017, č. 7, s. 18–19 (také online: Pole blog: http://poleblog.sk/zbohom–internacionalizmus–antimultikulturnej–lavici–ktora–vzyva–narod/. Také v angličtině: „Goodbye, Internationalism! On the Anti–Multicultural Left in East–Central Europe", in: Political Critique, 8. 6. 2017; online: http://politicalcritique.org/cee/2017/goodbye–internationalism–on–the–anti–multicultural–left–in–east–central–europe/)

„An Austere Place of Refuge", in: LeftEast, 15. února 2016 (online: http://www.criticatac.ro/lefteast/an–austere–place–of–refuge/; publikováno i v Political Critique, 26. února 2016; v německém překladu in: Le monde diplomatique, Deutsche Ausgabe, Duben 2016, s. 6–7; v češtině in: A2 8/2016, s. 18–19; v řečtině in: Elaliberta.gr, 18. 3. 2016).

„Europe and Its Ends", in: Heathwood, 19. října 2015 (online: http://www.heathwoodpress.com/europe–and–its–ends/).

„Hľadá sa novosť starých revolúcií", in: Pravda, 19. 11. 2014, s. 34–35.

„Ideologie ‚tavicího kotle'", in: A2, č. 20 (2014), s. 29.

„Boli všetky revolúcie zradené?" (rozhovor s Ágnes Hellerovou), In: Pravda, 25. 8. 2014, s. 22, 27.

„Kritérium neolyrického věku", in: Tvar, č. 9 (2014), s. 10–11.

„Nápadný půvab aristokracie", in: Analogon, č. 69 (2013). (Také online: http://www.jetotak.sk/editorial/napadny–pvab–aristokracie. V angličtině a v řečtině in: Chronoshttp://www.chronosmag.eu/index.php/jgfeinberg–the–indiscreet–charm–of–aristocracy.html.)

„Why I Emigrated from America", in: The Montréal Review, prosinec 2012.

„Nikdy nebudú na čistý pohon: Automobil ako (proti)spoločenská forma", in: Nové slovo, č. 9, 2010 (přel. Leo Singer). (V Angličtině vyšel jako „Cars Can Never Run Cleanly: The Automobile as an (Anti–)Social Form", v carbusters.org, 8. listopad, 2010.)

„Academic Grants Foster Waste and Antagonism, Not Scholarship", in: Chronicle of Higher Education, 17. 10. 2010.

„Democracy against Politics: Problems and Potential of a New Radical Tendency in Latin America" , in: Against the Current, XXIII(4), září/říjen 2008.

„Kundera a gýč", in: Nové slovo, č. 44, 2006.

„We Are the Dialectic: An Essay for Positive Politics", in: Socialism & Democracy, 23 (1), březen 2009.

 7. 5. Popularizační přednášky a vystoupení (vybrané)

Host v Slovakia Today, English Language Current Affairs Programme, Radio Slovakia International, 18. 4. 2019: http://enrsi.rtvs.sk/articles/193334/slovakia-today-english-language-current-affairs-programme-from-slovak-radio-18-4-2019.

„Paradoxy autenticity", host rozhlasové relace Reflexe: Historie / Filosofie! Rádio Vltava, 30. 3. 2019:https://vltava.rozhlas.cz/paradoxy-autenticity-7805301.

„Odložený konec dějin", host rozhlasové relace Reflexe: Historie / Filosofie! Rádio Vltava, 19. 2. 2019:https://vltava.rozhlas.cz/odlozeny-konec-dejin-7762020.

"Folklór a autenticita" [Folklore and authenticity]. Panelová diskuze k mé knize Vrátiť folklór ľuďom, Bratislava, 17. 1. 2019.

„Ľavica a pravica dnes", Host rozhlasové relace Symposion, RTVS, 12. 12. 2018:http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11260/1042745.

Host rozhlasové relace Studnička, Rádio Regina Stred, 2. prosince 2018: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1524/1037595.

Host rozhlasové relace Hosť, Rádio Regina – Východ, 29. listopadu 2018: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1033066.

„Kdo se bojí Sorose?", host rozhlasové relace Reflexe: Historie / Filosofie! Rádio Vltava, 15. 9. 2018: https://vltava.rozhlas.cz/kdo-se-boji-sorose-7611148.

„Karl Marx a středoevropský marxismus jako folklor", host rozhlasové relace Reflexe: Historie / Filosofie! Rádio Vltava, 18. 8. 2018: https://vltava.rozhlas.cz/karl-marx-a-stredoevropsky-marxismus-jako-folklor-7201004.

„Česko na cestě: Vize a milníky". Pozvaný účastník, konference, Praha, 30. 10. 2017.

„Soukromé vlastnictví. Filosofická perspektiva". Pozvaná přednáška, Autonomní sociální centrum Klinika, Praha, 10. 10. 2017.

„Ruiny". Pozvaný účastník, veřejná diskuze o folkloru a politice, Rimavská Sobota, 9. 9. 2017.Hosť, „Večera s Havranom (Akú Ameriku potrebuje Európa?)", RTVS, 8. 11. 2016.

„Nové vlny, stará vlna", Symposion „Vlny". Gymnázium Jana Keplera, Praha, 17. 11. 2015.

8. Vědecko–organizační činnost

Šéfredaktor časopisu Contradictions: A Journal for Critical Thought / Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení (od roku 2016).

Spolueditor edice „Emancipace a kritika", nakladatelství Filosofia, Praha (od roku 2016).

Mezinárodní konference: 1968 – 1989: Paříž – Praha (14. – 15. listopadu 2017, člen organizačního výboru).

Slovensko-česká konference: Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia (Bratislava, listopad 2014, člen organizačního výboru).

Mezinárodní konference: 1989: Thinking Revolution in East–Central Europe, (Praha, říjen 2014, člen organizačního výboru).

Mezinárodní konference: Karel Kosík and Dialectics of the Concrete (Praha, červen 2014, člen organizačního výboru).

Slovensko-česká konference: Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume (Bratislava, listopad 2012, člen organizačního výboru).

Slovensko-česká konference: Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume (Bratislava, listopad 2011, člen organizačního výboru).

 

03-07-2013 11:10:12