Oddělení pro studium moderní české filosofie

Vedoucí: Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

Zástupce vedoucího: PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Oddělení pro studium moderní české filosofie realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny české filosofie od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Zaměřuje se nejenom na oblasti, které se již staly předmětem zájmu badatelů, nýbrž také na oblasti, které jsou dnes zpravidla opomíjeny. Výzkum členů oddělení se soustřeďuje na následující tematické okruhy:

(I) Česká marxistická filosofie.

(II) Česká nemarxistická filosofie.

(III) Česká filosofie a společnost do r. 1948.

V rámci těchto oblastí se v současné době realizují dílčí projekty, z nichž každý zahrnuje jak původní badatelskou, tak kriticko-ediční práci:

1) Marxistický humanismus v Československu (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart, Tomek).

Hlavním cílem projektu je zkoumat charakter marxistického humanismu v Československu stejně tak jako jeho intelektuální podhoubí a působení. Zvláštní pozornost je věnována dílu Karla Kosíka, Roberta Kalivody, Vítězslava Gardavského, Ivana Svitáka nebo Lubomíra Sochora.

2) Filosofie disidentského hnutí (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart).

Hlavním cílem projektu je zmapování myšlenkového světa účastníků disidentského hnutí. Zvláštní pozornost se zaměřuje na myšlenky a koncepce hlavních představitelů českého disentu (V. Benda, V. Havel, L. Hejdánek, J. Němec aj.).

3) Filosofické a společenskovědního myšlení v českých zemích v letech 1800-1948 (Svoboda, Ševeček, Tomek).

Hlavním cílem tohoto projektu je příprava bibliografie pramenné literatury k dějinám českého myšlení (z pozůstalosti K. Urianka), jež bude kromě jiného zahrnovat také bibliografie děl židovských a německých autorů působících na našem území stejně jako i děl účastníků ruské emigrace žijících v ČSR v letech 1918-1949. Dílčím cílem je historické a systematické zpracování tematiky českého hegelianismu, anarchismu, herbartismu a strukturalismu v souvislostech středoevropských dějin idejí.

Výstupy zahrnují kritické edice pramenných děl formou antologií a vybraných či sebraných spisů (K. Kosíka, V. Gardavského, I. Svitáka aj.), původní odborné studie, články a recenze v domácích a zahraničních odborných periodicích, autorské a kolektivní monografie, překlady a bibliografie, organizování domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.

Oddělení pro studium moderní české filosofie spolupracuje s domácími i zahraničními badateli, vědeckými institucemi, univerzitami a archivy.

14-12-2012 13:40:34

Nadcházející akce

 • 12.12.
  2018

  Understanding Sexual Violence

  Od 16:00 v místnosti H206 ve Šporkově paláci, Hybernská 3, Praha 1.

   

  Pozvánka

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  Oddělení pro studium moderní české filosofie (Filosofický ústav AV ČR) a Katedra sociologie FF UK vás zvou na přednášku Shamuse R. Khana Understanding Sexual Violence, která se uskuteční ve středu 12. prosince od 16:00 v místnosti H206 ve Šporkově paláci, Hybernská 3, Praha 1.

  Abtract: Approaches to sexual assault have been dominated by a socio-pathology model, wherein those who assault are "pathological predators." This talk draws upon a large-scale team-based quantitative and qualitative study of sexual violence on at Columbia University and Barnard College, which takes a sociological approach, placing sexual violence in relation to "normal" sex, and looking at the individual, relational, institutional and cultural factors that lead to sexual violence. It argues that the vast majority of assaults are social, not pathological. And presenting a model of power and precarity, it begins a provisional outline of a model of the relationship between inequalities and assault, resting on the classic formulation of gender and power, but also integrating a range of other inequalities that generate precarities and thereby risks for assault. The implication is that reducing inequalities is essential to any strategy to address sexual violence.

 • 13.12.
  2018

  T. G. Masaryk – mezi vědou a vírou

  Od 17.30 v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.
 • 13.12.
  2018

  New Directions in the Study of Elites

  Od 18:00 v AKC (Husova 4a, 110 00 Praha 1)

  Shamus R. Khan: New Directions in the Study of Elites

  Abstract: In this lecture I outline some of the major challenges to research in this area and propose a series of theoretical and methodological pathways to address them. Theoretically I make four recommendations: (a) greater attentiveness to and specificity about the relationship between elites and power; (b) a clearer articulation of the relationships between elites and the varieties of capitalism; (c) far more attention to diversity within elites and the use of elites to understand forms of domination like white supremacy and masculine domination and (d) expanding beyond the orthodox form of Bourdieusian theoretical frameworks. Methodologically I outline how research using survey instruments, social network analysis (SNA) (and multiple correspondence analysis), interviews, ethnographic observation, experiments, archival research, administrative data and content analysis can each be deployed, built upon or redirected to help bring elites into greater focus.

  Facebookovská událost zde:https://www.facebook.com/events/366391120764479/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1543882132122224