Oddělení pro studium moderní české filosofie

Vedoucí: Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

Zástupce vedoucího: PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Oddělení pro studium moderní české filosofie realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny české filosofie od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Zaměřuje se nejenom na oblasti, které se již staly předmětem zájmu badatelů, nýbrž také na oblasti, které jsou dnes zpravidla opomíjeny. Výzkum členů oddělení se soustřeďuje na následující tematické okruhy:

(I) Česká marxistická filosofie.

(II) Česká nemarxistická filosofie.

(III) Česká filosofie a společnost do r. 1948.

V rámci těchto oblastí se v současné době realizují dílčí projekty, z nichž každý zahrnuje jak původní badatelskou, tak kriticko-ediční práci:

1) Marxistický humanismus v Československu (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart, Tomek).

Hlavním cílem projektu je zkoumat charakter marxistického humanismu v Československu stejně tak jako jeho intelektuální podhoubí a působení. Zvláštní pozornost je věnována dílu Karla Kosíka, Roberta Kalivody, Vítězslava Gardavského, Ivana Svitáka nebo Lubomíra Sochora.

2) Filosofie disidentského hnutí (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart).

Hlavním cílem projektu je zmapování myšlenkového světa účastníků disidentského hnutí. Zvláštní pozornost se zaměřuje na myšlenky a koncepce hlavních představitelů českého disentu (V. Benda, V. Havel, L. Hejdánek, J. Němec aj.).

3) Filosofické a společenskovědního myšlení v českých zemích v letech 1800-1948 (Svoboda, Ševeček, Tomek).

Hlavním cílem tohoto projektu je příprava bibliografie pramenné literatury k dějinám českého myšlení (z pozůstalosti K. Urianka), jež bude kromě jiného zahrnovat také bibliografie děl židovských a německých autorů působících na našem území stejně jako i děl účastníků ruské emigrace žijících v ČSR v letech 1918-1949. Dílčím cílem je historické a systematické zpracování tematiky českého hegelianismu, anarchismu, herbartismu a strukturalismu v souvislostech středoevropských dějin idejí.

Výstupy zahrnují kritické edice pramenných děl formou antologií a vybraných či sebraných spisů (K. Kosíka, V. Gardavského, I. Svitáka aj.), původní odborné studie, články a recenze v domácích a zahraničních odborných periodicích, autorské a kolektivní monografie, překlady a bibliografie, organizování domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.

Oddělení pro studium moderní české filosofie spolupracuje s domácími i zahraničními badateli, vědeckými institucemi, univerzitami a archivy.

14-12-2012 13:40:34

Nadcházející akce

 • 03.07.
  2017

  Evald Ilyenkov’s Critique of Epistemology and Education

  Od 13:00 ve studovně CMS Filosofického ústavu AV ČR (Jilská 1, 110 00 Praha 1)

  Dr. Siyaves Azeri

  (Mardin Artuklu University, Turkey)

  „Evald Ilyenkov's Critique of Epistemology and Education"

  Knowledge, from a Marxian point of view, emerges within the metabolic relation between human and social nature and is the form of manipulating this nature. Based on the concepts of "activity" and the "ideal", Ilyenkov's critique of epistemology follows this Marxian path. Accordingly human activity, the highest form of which is production, is the "middle term" through which human and reality confront, unify, produced as subject and object and thus separate from one another. The specificity of human being is "object-oriented activity", which in essence means changing the world. Ilyenkov criticizes the views (idealism, positivism, and official Soviet DIAMAT) that reduce knowledge to a system of propositions. Such a reduction yields the pseudo-problem of "applying" knowledge to reality. If the knowledge of objects still requires being applied to objects, then it is a semblance of knowledge. The mind or the ability to think independently is possible only if the "spiritual wealth of the society" is internalized. According to Ilyenkov, the education system should be reorganised so that it can create such free individuals capable of independent thinking. Intelligence is not a rarity but is something common to all. The problem is the education system that has "mediocrity" as its norm and thus produces mediocre individuals. The education system must be so reorganised that every human individual can access the totality of human cultural wealth and human-made objects and means and acquire the ability of putting them in use. As Ilyenkov puts it: "Communism is a program for creating such conditions for all".