Oddělení pro studium moderní české filosofie

Vedoucí: Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

Zástupce vedoucího: PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Oddělení pro studium moderní české filosofie realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny české filosofie od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Zaměřuje se nejenom na oblasti, které se již staly předmětem zájmu badatelů, nýbrž také na oblasti, které jsou dnes zpravidla opomíjeny. Výzkum členů oddělení se soustřeďuje na následující tematické okruhy:

(I) Česká marxistická filosofie.

(II) Česká nemarxistická filosofie.

(III) Česká filosofie a společnost do r. 1948.

V rámci těchto oblastí se v současné době realizují dílčí projekty, z nichž každý zahrnuje jak původní badatelskou, tak kriticko-ediční práci:

1) Marxistický humanismus v Československu (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart, Tomek).

Hlavním cílem projektu je zkoumat charakter marxistického humanismu v Československu stejně tak jako jeho intelektuální podhoubí a působení. Zvláštní pozornost je věnována dílu Karla Kosíka, Roberta Kalivody, Vítězslava Gardavského, Ivana Svitáka nebo Lubomíra Sochora.

2) Filosofie disidentského hnutí (Feinberg, Kužel, Landa, Mervart).

Hlavním cílem projektu je zmapování myšlenkového světa účastníků disidentského hnutí. Zvláštní pozornost se zaměřuje na myšlenky a koncepce hlavních představitelů českého disentu (V. Benda, V. Havel, L. Hejdánek, J. Němec aj.).

3) Filosofické a společenskovědního myšlení v českých zemích v letech 1800-1948 (Svoboda, Ševeček, Tomek).

Hlavním cílem tohoto projektu je příprava bibliografie pramenné literatury k dějinám českého myšlení (z pozůstalosti K. Urianka), jež bude kromě jiného zahrnovat také bibliografie děl židovských a německých autorů působících na našem území stejně jako i děl účastníků ruské emigrace žijících v ČSR v letech 1918-1949. Dílčím cílem je historické a systematické zpracování tematiky českého hegelianismu, anarchismu, herbartismu a strukturalismu v souvislostech středoevropských dějin idejí.

Výstupy zahrnují kritické edice pramenných děl formou antologií a vybraných či sebraných spisů (K. Kosíka, V. Gardavského, I. Svitáka aj.), původní odborné studie, články a recenze v domácích a zahraničních odborných periodicích, autorské a kolektivní monografie, překlady a bibliografie, organizování domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.

Oddělení pro studium moderní české filosofie spolupracuje s domácími i zahraničními badateli, vědeckými institucemi, univerzitami a archivy.

14-12-2012 13:40:34

Nadcházející akce

 • 18.03.
  2019

  Marxova filosofie a její společensko-kritická funkce

  V Městské knihovně v Praze od 19:00 v rámci Večerů Analogonu

  Vážené kolegyně, vážení kolegové

  zveme Vás tímto na přednášku Petra Kužela, která se uskuteční 18. března
  v Městské knihovně v Praze od 19:00 v rámci Večerů Analogonu. Přednáška se bude týkat Marxovy filosofie a některých mýtů, které jsou s jeho dílem často spojovány. Druhým vystupujícím bude Arnošt Goldflam, který bude mluvit o díle básníka Pavla Řezníčka. Srdečně tímto všechny zveme. (Podrobnosti níže.)
  SOK - Sdružení pro levicovou teorii

  https://www.facebook.com/events/304778647056779/

  Při příležitosti představení 86. čísla časopisu Analogon vystoupí se svými příspěvky Arnošt Goldflam a filosof Petr Kužel. Moderuje František Dryje.
  . . .
  1. Marxova filosofie a její společensko-kritická funkce
  Přednáška přiblíží nejvýznamnější prvky Marxova myšlení a ukáže, v čem mohou být přínosné i pro současné společenské vědy. Pojedná nejprve o metodologických a epistemologických aspektech Marxova teoretického přístupu a ukáže, v čem je Marxova metoda i dnes účinným teoretickým nástrojem kritiky ideologií a v čem může spočívat Marxova aktuálnost.

  2. Srdce v lavóru – Pocta básníku Pavlu Řezníčkovi (1942–2018)
  Literární pásmo vzpomínkových glos, reflexí a komentářů vztahujících se k osobnosti a tvorbě surrealistického básníka Pavla Řezníčka; doplněno ukázkami jeho dosud nepublikovaných básní.